Ressort LVV-west Coronie

Belangenverstrengeling

Al een tijdje rommelt het rondom de grondverwerving van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks.Hij richt thans een bouwwerk op, op het terrein dat fysiek onderdeel is van het LVV-complex te Totness/Soemboredjo, hoek Cocoslaan/Tata Colinstraat. Dit terrein is door hem klaarblijkelijk in grondhuur verkregen.

De bijgaande foto maakte ik in oktober jl. Toen wist ik nog niet wat het beoogde gebruik was. Inmiddels heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat het om een woonhuis gaat.  Betrokkene woont sinds jaar en dag met gezin om de hoek, aan de Cocoslaan. Dus van een woningnoodsituatie is geen sprake.

Als geboren en getogen Coroniaan ken ik het LVV-complex en stalweidegebied als mijn binnenzak.  Dit complex was vanouds bedoeld voor het houden van proeven in het belang van landbouwers. Door deze verwerving ondermijnt Khodabaks zijn eigen landbouwressort.  In plaats van zich in te zetten voor de uitbreiding van het gebied dat onder LVV valt, zorgt hij ervoor dat dit gebied juist kleiner wordt.  Overigens niet vreemd, omdat deze man als ressortleider Coronie stelselmatig de landbouwontwikkeling in Coronie saboteert. In de afgelopen 10 jaar hoor ik niets anders en van het tegendeel daarvan is geen bewijs.  Wat de zaak ernstiger maakt is dat dit negatieve standpunt ook door zeer integere landbouwers uit Coronie wordt gedeeld. Recentelijk nog heeft het DNA-lid Goncalves in DNA zijn misnoegen uitgesproken over de gang van zaken bij LVV Coronie. Je vraagt je dan af hoe het komt dat deze man nog op zijn post zit als ressortleider. Helaas weet hij zich altijd te verschuilen achter politici die hem in bescherming nemen.

Deze man beweert dat ik vanuit Nederland klets en niet weet hoe het zit. Ik ben eenmaal per jaar 5 weken in Suriname en in die periode vaak in Coronie. Bovendien hoef je in deze global world niet ter plekke te zijn om beter geïnformeerd te zijn dan anderen die er wonen. Ik beroep me erop in veel opzichten meer te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Coronie dan anderen die vinden dat ik vanuit Nederland geen recht van spreken heb. Hiermee doel ik op het naar voren halen van de geschiedenis van dit district. Ik laat mij dus ook geen verwijt aanpraten door een Importcoroniaan, die daar gedurende 30 jaar geen ene moer heeft kunnen klaarmaken.  J.L. Stuger heeft 30 jaar in Coronie gewoond en liet ons een boekwerk van onschatbare waarde na.

Het kokosproject

Khodabaks coördineert tevens een landelijk project gericht op vermeerdering van kokosaanplantmateriaal. Er wordt in Caraïbisch verband samengewerkt aan de ontwikkeling van de kokosindustrie. Ik heb op respectievelijk 7 en 16 april 2016 twee artikelen gewijd aan dit project om aan te tonen dat Coronie wordt benadeeld en dat Khodabaks niet handelt in het belang van Coronie. Kortheidshalve verwijs ik u naar beide artikelen:  https://coronie.eu/wordpress/2016/04/ontwikkeling-kokosindustrie-verloopt-geheel-ten-onrechte-in-stilte/  en https://coronie.eu/wordpress/2016/04/ontwikkeling-kokosindustrie-verloopt-geheel-ten-onrechte-in-stilte-deel-ii/.

Op 18 maart 2016, verscheen in De Ware Tijd (DWT) een artikel onder het kopje: “Ontwikkeling kokosindustrie verloopt in stilte”. Dit artikel kunt u ook teruglezen op deze website. De openingsalinea van dit artikel luidt als volgt: “We werken in alle stilte. Het is goed om aan het resultaat ruchtbaarheid te geven”, zegt Mohamed Khodabaks, die als contactpersoon optreedt tussen de Europese Unie (EU) en de nationale belanghebbenden”.    Vervolgens lees ik in DWT van 23 juli 2016 het volgende over de voortgang van het project:

Sjaak Khodabaks die het project coördineert, is tevreden over de voortgang. Suriname is samen met Dominica en Jamaica op schema. De vermeerderingsvelden zullen worden opgezet in onder andere Tamansari, Houttuin, Lelydorp, Dirkshoop, Boma en Coronie. Er is ongeveer een jaar uitgetrokken voor de plantvermeerdering.

Op bijgaande foto van Starnieuws ziet u minister Algoe van LVV, op 6 januari 2017, na een half jaar, kijken naar het resultaat van plantvermeerdering in Coronie. U ziet zelf hoe absurd het resultaat is: 2 rijtjes kokosnoten half verscholen in de grond.  Het resultaat lijkt op dat van een bezigheidstherapeut in de achtertuin van een bejaardentehuis met uitsluitend demente bejaarden. Bezigheidstherapie niet gericht op productie, maar op het nuttig bezighouden van die dementerenden. De ressortleider is in feite dus reeds 30 jaar een landbouwbezigheidstherapeut in Coronie.  Hij kan daarom dan ook niet laten zien wat hij in de afgelopen 30 jaar tot stand heeft gebracht in Coronie. Geen wonder dat in GFC-Nieuws van 17 juli 2013 Hendrik Setrowidjojo, de toenmalige minister van LVV, constateerde dat landbouw in Coronie een hobby is: https://coronie.eu/wordpress/2013/07/landbouw-in-coronie-is-volgens-minister-hobby/.

Het proces verloopt in stilte

Het excuus van Khodabaks voor dit hobbyistische resultaat is, dat er te weinig kokosnoten beschikbaar zijn in Coronie als gevolg van de grote vraag naar kokosolie. Belachelijker excuus bestaat niet. Hoe valt dit te rijmen met de bewering van Khodabaks in DWT van 18 maart 2016 dat het grootste deel van het project naar Coronie gaat. Wat valt er nog te zeggen in het voordeel van deze man!?  Velen spreken over  opzet.

Ik breng in herinnering dat de heer Khodabaks ook zei dat er in stilte gewerkt wordt. Die stilte gold kennelijk uitsluitend voor Coronie, want reeds in 2015 had ik van Coronianen begrepen dat mensen uit Nickerie en/of Saramacca, toen al geruime tijd bezig waren met rooftochten op verlaten percelen in Coronie, waarbij kokosplantjes en “droge noten” werden meegenomen. Coronianen wisten toen nog niet waarom deze rooftochten plotseling een populaire bezigheid waren geworden.

In het licht van de huidige gebeurtenissen kan ik die rooftochten van toen thans beter plaatsen en u lezer, wellicht ook.  Een beperkt aantal Coronianen werd – en pas in 2016 – voor een bijeenkomst over dit project uitgenodigd. Hierdoor heeft Coronie een grote informatieachterstand ten opzichte van de andere gebieden opgelopen. Beste Coronianen, begrijpen jullie nu waarom in de afgelopen jaren pick-ups uit Nickerie en/of Saramacca naar Coronie kwamen en men op verlaten percelen op zoek ging naar kokosplantjes en droge noten?

We gaan even terug in de tijd

In Starnieuws van 16 april 2013, dus bijna 4 jaar geleden,  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/16569 verklaarde de toenmalige dc van Coronie, Sijlbing, dat Coronie 600 hectare aan kokosareaal krijgt. Hiermee is ook duidelijk wat de oorspronkelijke opzet van het project geweest is. Op 13 oktober van hetzelfde jaar was er een Coronmandei in de grote ontvangstzaal van het commissariaat Coronie. Ik was er ook bij, evenals DNA-lid Remi Tarnadi. DC Sijlbing, vierde toen vakantie in het buitenland. Een van de sprekers op die dag was de heer Eric Sinester, die toentertijd verbonden was aan het kabinet van de president. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.  Met veel omhaal vertelde hij dat hij gelezen had over de komst van 600 ha kokosaanplant in Coronie en dat hij erg nieuwsgierig was naar de locatie, maar dat niemand in Coronie hem die kon aanwijzen. Hij vervolgde: ik ben toen gaan informeren bij LVV, daar kon men mij ook niets over vertellen.

Beste Coronianen, begrijpen jullie nu waarom de heer Khodabaks na 3 jaar kwam vertellen dat er in stilte gewerkt werd aan het project. Drie jaar lang heeft hij de bevolking de kans ontnomen zich hierop voor te bereiden terwijl anderen in die periode rovertje kwamen spelen in Coronie. En dan komt hij, Khodabaks, thans vertellen over een gebrek aan kokosnoten als oorzaak. Ik snap niet dat de minister bij dit alles genoegen neemt met zo’n flutsmoes.

Nu gaat de minister – naar eigen zeggen – Coronie materiaal aanleveren voor de nursery, alsof dat de oplossing zal zijn. Dit bewijst bovendien ook de gemakzucht waarmee met het probleem wordt omgegaan. Een manager die zo grandioos faalt moet weg. Nu gaat hij lekker achterover zitten in zijn luie stoel tot het materiaal wordt aangeleverd. Het typeert bovendien het optreden van de ressortleider Khodabaks in de afgelopen 30 jaar voor wat betreft de landbouwontwikkeling in Coronie.

Als het Coronie, de bakermat van kokos in Suriname, zo slecht vergaat bij het inzamelen van kokosnoten voor het project, hoe zit het dan met de andere vermeerderingsvelden zoals Tamansari, Houttuin, Lelydorp, Dirkshoop en Boma?  Als blijkt dat dit tekort zich niet voordoet bij de andere genoemde vermeerderingsvelden is daarmee dan niet alles gezegd over het achterblijven van de landbouwontwikkeling in Coronie gedurende de afgelopen 30 jaar en over het falen van de heer Khodabaks?

Het bijschrift bij de foto met minister Algoe luidt letterlijk: De Kokos Nursery in Totness is voor een groot deel ongebruikt, door een tekort aan droge noten. Nogmaals: gewoon absurd en bevestigt slechts wat velen vermoeden of hardop zeggen over de houding van de heer Khodabaks ten opzichte van de landbouwontwikkeling in Coronie: hij saboteert!

Bescherming

Al dertig jaar gaat het verhaal – althans ik ken dit verhaal al 22 jaar – dat Khodabaks als VHP-er werd beschermd omdat hij de landbouwgronden van Coronie conserveert voor Nickerianen door ontwikkelingen tegen te houden. Een onmiskenbaar feit is wel dat in elke NPS/VHP-coalitie in de afgelopen tientallen jaren geen enkele ontwikkeling in Coronie van de grond kwam zonder goedkeuring van de dc van Nickerie, die per definitie VHP-er was. Dit was het gevolg van het feit dat de VHP en de NPS het land verdeeld hadden in de invloedssferen oost en west. Coronie viel als westelijk district, samen met Saramacca en Nickerie binnen de invloedssfeer van de VHP. Eng maar waar!!

Nu is Khodabaks –  naar verluidt – lid van de NDP geworden, een politieke sprinkhaan dus. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.  Zijn exercities op het gebied van de landbouwontwikkeling in Coronie pleiten in ieder geval niet voor hem.  Zijn zwager, de huidige parlementariër en toekomstige dc van Coronie, Remi Tarnadi (NDP), is momenteel nog voorzitter van de Assembleecommissie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en lid van de commissies van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Veeteelt & Visserij.  Intussen kwijnt Coronie verder weg.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.