Ontwikkeling kokosindustrie verloopt geheel ten onrechte in stilte!

Artikel

Op 18 maart jl. verscheen in De Ware Tijd (DWT) een artikel onder het kopje: “Ontwikkeling kokosindustrie verloopt in stilte”. Dit artikel kunt u ook teruglezen op deze website.

De openingsalinea van dit artikel luidt als volgt: “We werken in alle stilte. Het is goed om aan het resultaat ruchtbaarheid te geven”, zegt Mohamed Kodabaks, die als contactpersoon optreedt tussen de Europese Unie (EU) en de nationale belanghebbenden. De EU ondersteunt negen landen in de regio om de kokosindustrie te ontwikkelen. Tot nu toe verloopt alles nog volgens planning.  “Vorige maand is een onderzoek onder kokostelers in Coronie, die meer dan één hectare grond hebben, afgerond en de informatie wordt nu verwerkt”. “Verder hebben we ook onderzocht wat de problemen van de mensen zijn. “Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal er een strategisch beleidsplan ontwikkeld worden. Kodabaks noemt het noodzakelijk om precies te weten wat nodig is om de sector te ontwikkelen”. Het artikel in DWT wordt afgesloten met de volgende alinea: “Hij (Kodabaks red.coronie.eu) is zich er van bewust dat veel organisaties projecten hebben opgestart in het district waarvan niets terecht is gekomen”.

Het artikel roept heleboel vragen op.

Wie zijn de nationale belanghebbenden? Waarom zou uitgerekend een  LVV-coordinator uit Coronie als tussenpersoon fungeren als er werkelijk sprake is van Coronie-overstijgende belangen?  Waarom wordt in stilte gewerkt en wordt slechts aan behaalde resultaten ruchtbaarheid gegeven? Dit is paternalisme om de onedele motieven te camoufleren. In een democratische samenleving is transparantie heel belangrijk. Iedere Coroniaaan mag weten wat er gaande is en waarom het onderzoekcriterium 1 ha is. Niet alleen het resultaat is belangrijk maar vooral de wijze van totstandkoming. Men heeft bovendien het recht te weten hoe tot bepaalde besluiten is gekomen. Dit project is 2 jaar geleden door de ex dc Sijlbing aangekondigd https://coronie.eu/wordpress/2013/04/coronie-krijgt-600-hectare-aan-kokosaanplant/ , daarna is nooit meer iets over dit onderwerp in de media verschenen, ook niet vanuit ex dc Sijlbing. De 600 ha betrof oorspronkelijk uitsluitend het district Coronie als kokosdistrict. Klaarblijkelijk roken de professionele manipulanten subsidiegeld en hebben ze Sijlbing het zwijgen opgelegd om daarna 2 jaar in stilte te werken aan het uitzetten van de subsidiekrafanya (subsidieval). Je hebt nu eenmaal mensen in de samenleving die zich uitsluitend en professioneel met dergelijke zaken bezighouden. In het bericht van Kodabaks wordt nergens gesproken over de grootte van 600 ha. Het enige dat hij zegt is dat het grootste deel van het project naar Coronie gaat. Hoe groot is dat aandeel dan? Dat geloof ik niet zolang ik geen cijfers heb gezien. Het zou me overigens niet verbazen als de manipulanten domeingrond zouden aanvragen of reeds hebben aangevraagd in het Coppenamegebied of in andere districten waar dit kokosteeltvoornemen is geprojecteerd. Trouwens, met welk doel heeft de heer Kodabaks onlangs grond aangevraagd op de locatie Onimasanga en hoe groot is dat perceel?  Het is toch vreemd dat u als hoofd LVV, uw eigen afdeling ondermijnt door grondhuur o.i.d. aan te vragen voor gronden die vallen onder uw afdeling!? Dit is onacceptabel. U moet het daarom dan ook niet gek vinden als men zou zeggen dat u het honingbijenproject (onimasanga) opzettelijk hebt doen mislukken om de grond te kunnen verwerven. Het hoeft niet zo te zijn, maar met uw gedrag maakt u zichzelf verdacht. Ik weet namelijk nog dat u de grote initiator was van het honingbijenproject in Coronie en kennis uit Coronie exporteerde naar andere districten i.p.v. omgekeerd. Toen het project mislukte gaf u de schuld aan de Coronianen.  Dat is te goedkoop! Het ligt nooit (deels) aan uzelf. En nu probeert u de grond (en ook de aanwezige opstallen?) te verwerven, als dat niet reeds is beklonken. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat ik me afvraag in hoeverre het belang van de Coronianen bij u de overhand heeft? In het bijzonder in uw huidige functie als tussenpersoon bij het kokosproject.

 Coronie kan die 600 ha zelf verhapstukken

De Coronianen die wonen tussen Ingikondré en Burnside zouden gemakkelijk de benodigde 600 ha kunnen verschaffen te meer omdat veel vruchtbare grond is vrijgekomen aan de noordzijde van de hoofdweg als gevolg van de dijkaanleg. Hierdoor en door regen is de voormalig verzilte grond thans zoet en vruchtbaar geworden. Als je tegenwoordig rijdt langs het Totnesskanaal richting zee en de zijwegen inslaat, kun je zien hoe daar alles groeit en bloeit, wat vóór de dijkaanleg niet mogelijk was. Dit geldt overigens voor alle gronden aan de noordkant van de weg die door de dijk zijn afgeschermd van de zee. Doordat de dijkbouwer vóór de dijk, over de gehele lengte van de dijk, een zoetwaterkanaal heeft aangelegd, vormt dit zoetwaterkanaal een goede buffer tussen enerzijds de verzilte dijkbodem en anderzijds de aangrenzende, vruchtbaar geworden gronden.  Dan heb ik het nog niet gehad over de zuidzijde van de weg waar de grond ook geschikt is voor de kokosteelt, maar ontbost moet worden.  Kortom Coronie is in staat de 600 ha zelf op te brengen Maar helaas wordt uit eigenbelang het gehele project Coronie, als koprokanu onder de districten, niet gegund. Zelfs het geld dat bestemd was voor de definitieve afronding van de dijkbouw in Coronie hebben ze ingepikt. Niemand die er wat van zegt!

Burgerparticipatie

Het mag als bekend worden verondersteld dat de EU als subsidiegever hoge eisen stelt aan de burgerparticipatie bij totstandkoming van projecten voor de kleine man. Dus is mijn inschatting dat met het “1 ha onderzoek” een operette is opgevoerd om aan de eisen van de subsidiegever te voldoen. Dit alles mede dankzij de grote apathie als uitputtingsverschijnsel onder de Coronianen. Apathie als uitputtingsverschijnsel, doordat de overheid als een pathologische leugenaar de bevolking van alles belooft maar uiteindelijk niets tot stand brengt in het district, waardoor men op enig moment niets meer gelooft en alles gewoon over zich heen laat komen. Iets anders laat ik mij niet wijsmaken! Ze struikelen daar in Coronie en elders gewoon over elkaar om aan subsidienormen van buitenlandse subsidieverstrekkers te voldoen. Als het geld werkelijk gebruikt werd voor het doel waarvoor het wordt aangevraagd,  zou je er nog vrede mee hebben. Thans zijn ze ook weer bezig met een andere subsidieoperette, omdat Europese subsidie in de wacht kan worden gesleept voor de invoer van waterschappen in Coronie. Op de Facebook pagina van BIC-Coronie zag ik “mister waterschappen” Guido van der Kooye aanschuiven bij de dc van Coronie, Ramadhin. Was het niet dezelfde meneer die in 2013 was benoemd tot voorzitter van Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie (SAOC), waarover nooit meer iets is vernomen. Paal wilde subsidie zoeken voor het vervangen van de komakoisi’s (wc’s) in geheel Coronie door closetpotten. Gekker bestaat niet!  Coronie lijkt meer op een hoer die alles wat zij kan genereren, moet overdragen aan een publieke-private samenzwering/samenwerking van een consortium van pooiers.

1 ha is 2 voetbalvelden

Ik zou graag willen weten waarom slechts kokostelers met meer dan één hectare grond bij het onderzoek zijn betrokken en niet tevens de  kleine landbouwers wiens gezamenlijke percelen vol kokosbomen in het verleden Coronie het predicaat kokosdistrict hebben bezorgd. Een hectare is 10.000 m², dus een halve hectare is 5.000 m². Een voetbalveld dat aan internationale normen voldoet heeft een oppervlakte van 5.000 m². Dus in het kleine Coronie zijn alleen kokostelers met grond zo groot als 2 voetbalvelden bij het onderzoek betrokken. Ik zou dan ook willen weten om hoeveel en om welke mensen het gaat en aan de hand waarvan de selectie plaatsvond, afgezien van de 1 ha norm. En hoe kwam men erachter wiens (boedel)percelen meer dan 1 ha groot zijn.  Ik heb absoluut  geen vertrouwen in de representativiteit van dat onderzoek. Iedereen heeft recht op inzage in deze onderzoeksresultaten. Ja vooral ik, die als EU-belastingbetaler bijdraagt aan het project!

Manipulatie

Het criterium van 1 hectare als voorbeeld is een mogelijkheid/onderzoekstechniek om op slinkse wijze kleine kokosboeren (die je er niet bij wilt hebben) uit te sluiten van deelname aan het project en vervolgens te beweren tegenover de subsidieverstrekker, dat Coronie te klein is voor het project en daarom andere districten erbij betrokken moeten worden. Nu is het project uitgebreid naar Nickerie en Saramacca. Ik heb zelfs begrepen dat minister Algoe van LVV op de radio gezegd zou hebben dat het project verder wordt uitgebreid naar Commewijne. Door het uitsluiten van de kleintjes heb je ook minder pottenkijkers en is het frauderen ook gemakkelijker onder de pet te houden. In Commewijne, Saramacca en Nickerie is het gemakkelijker lappen domeingrond groter dan 1 ha te verwerven om daarmee aan deze kennelijk subsidievoorwaarde te voldoen. Daarna mag het project mislukken. Zodra er subsidie uit het buitenland wordt verwacht, worden constructies opgezet om de buit binnen te halen. Kijk maar naar de mislukte projecten in Para (cassave) en Coronie (Aloë Vera). In beide gevallen ging het om dezelfde personen en juridische constructies.

Wie zijn de kokostelers die zijn gehoord?

Het volgende punt geeft ook hoofdpijn: Coronie heeft helemaal geen kokostelers meer; sterker nog er wordt in Coronie helemaal geen kokos meer geteeld, in de zin dat men zich beroepshalve intensief daarop toelegt. Dus waar slaat dit onderzoek op? Zelf denk ik dat het allemaal niets voorstelt. Gewoon window dressing en bedoeld om de subsidiegever een schijnbaar goed onderbouwd en logisch lijkend verhaal over te leggen. Ik ken in Coronie maar één persoon die zich toelegt op het beplanten van het achtererf met kokosbomen. En dat is toevallig een vrouw die woont aan de noordzijde van de hoofdweg waar de grond door terugdringing van de zee vruchtbaar is geworden. Ook begrijp ik niet dat de heer Khodabaks na meer dan 30 jaar in Coronie het nodig vindt te onderzoeken wat de problemen van de mensen zijn. Hij zegt letterlijk : het is noodzakelijk om precies te weten wat nodig is om de sector te ontwikkelen”. Om het rapport draagkracht te geven? Om aan de vereisten van het onderzoek te voldoen?

Infrastructurele eisen

Het kokosareaal van Coronie is aan het begin van de 20ste eeuw geteisterd door de hartrotziekte en een halve eeuw later door de castniakever. In beide gevallen heeft de koloniale overheid er veel aan gedaan om de teloorgang van het kokosareaal tegen te gaan. Er was een landbouwproefstation waar men gezonde jonge plantjes (loten) kon kopen voor een redelijke prijs met daartegenover de verplichting zieke bomen om te hakken. De castniaplaag heb ik zelf meegemaakt in de 50-/60-er jaren. Het kokosareaal verzwakte hierdoor, maar zag er niet zo beroerd uit als nu.

Is de infrastructuur van Coronie in relatie tot de kokosteelt ook onderzocht? Mijn oma zaliger zou zeggen: yu no syi masra ete dan yu e bigin mek’bedi (de huid van de beer verkopen voordat die geschoten is). Maar omdat men in mijn cynische beleving geen edele motieven nastreeft met dit project, het voor hen dan ook niet relevant is of het project uitvoerbaar is. Voldoende is dat het maar uitvoerbaar lijkt. Sinds de onafhankelijkheid is het uitgekiende watersysteem dat alle achtererven van voldoende zwampwater voorzag, systematisch vernietigd. Zonder een gezonde waterinfrastructuur zijn de plannen, of wat er nog van over blijft, gedoemd te mislukken.

Jan Louis Stuger de grootste vriend die Coronie ooit gekend heeft, maar die nooit de erkenning kreeg die hij verdiende, schreef in zijn boek over Coronie in 1901 het volgende over de achteruitgang Coronie: Eene der voornaamste oorzaken moeten wij nog aanvoeren, die waarlijk en almede tot de nadeeligste gevolgen aanleiding hebben gegeven; — zij is n.l. de gebrekkige uit¬loozing van het water. Ja wij mogen vrij, het verval der katoen teelt in het district Coronie hieraan gerust toeschrijven; een achteruit¬gang en verval welke zoo vaak aanleiding heeft gegeven immers tot reden misschien ook slechts tot voorwendsel heeft gestrekt om zoovele plantages, die weleer het sieraad van dit district uitmaakten, op te breken.[i]

Een Coroniaan schreef in 1923 naar het dagblad Suriname over de hartrotziekte (Vrijdag 21 september 1923 , 67e jaargang , nr. 77 koloniaal dag en advertentieblad SURINAME of zie ook rubriek Coroniaan op deze site  Paulus de Hartrotziekte en den domme coroniaan): Wanneer wij nu weten, dat den loozingen in Coronie zoo schandelijk verwaarloosd, nagenoeg  geene loozingen meer zijn en de perceelen in kapoewerie opgroeien, zoodat dus de kokospalm niet de beschikking heeft over genoeg licht, maar daar tegenover over te veel water, dan is m.i.  na lezing van het genoemde artikel van V. de Wolk de ziekte niet ver te zoeken

Volgens Stuger moet je eerst het verleden van Coronie bestuderen voordat je beleid voor het district gaat ontwikkelen. Ik durf te stellen dat geen enkele deelontwikkeling (rijstcultuur, kokosteelt, Aloë Vera-rommel, tuinbouw enz.)  van Coronie zal slagen zolang men niet de waterinfrastructuur op orde heeft. Het op orde hebben betekent, dat het zwampwater voor elk perceel in Coronie beschikbaar komt. Nu wordt dit aspect overgeslagen. Maar waarom gebeurt dit?  De werkelijkheid is dat het ook in dit geval gaat om de buit binnen te halen (zie cassaveproject) en niet om daadwerkelijke revitalisering van het kokosareaal. Met een goed doortimmerd verhaal hoopt men de subsidieverstrekker over de brug te krijgen. Met deze hele poppenkast heeft men niet het belang van de Coronianen voor ogen, maar uitsluitend het belang van een consortium in wiens zakken de subsidie zal vloeien. Men mag zeggen dat ik weer aan het koffiedik kijken ben, maar vertelt u mij dan: in welke van mijn columns van de afgelopen jaren heb ik iets beweerd dat uiteindelijk door feiten is gelogenstraft?

Cultuurhistoriestraat coronie historisch

Het kokosareaal van Coronie is niet alleen een economisch goed, maar maakt ook deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van het district als de palmentuin van Suriname en de unieke bekoorlijke charme die het gebied heeft als kokosdistrict van Suriname. Dit trekt toeristen aan en moet zoveel mogelijk behouden/in ere hersteld worden. Dit betekent dat het subsidiebereik om de kokoscultuur in Coronie te bevorderen en in stand te houden niet beperkt mag blijven tot grondeigenaren die meer dan 1 ha grond bezitten, maar in tegendeel elke bewoner met een achtererfgebied als deelgenoot moet hebben. Het zijn immers deze afzonderlijke percelen die als een integrerend geheel Coronie aan het predicaat “Palmentuin van Suriname” hebben geholpen.  Ik wil hierbij opmerken dat ik helemaal niet ben blijven steken in nostalgie of ernaar streef dat Coronie er opnieuw gaat uitzien als op de bijgaande foto: een boog van wuivende kokospalmen die bezoekers verwelkomt. Ik zou wel graag zien dat Coronie diezelfde charme terugkrijgt van toen, door het grote aantal kokosbomen dat de entourage vormde van het achtererf van bewoond gebied, het achterland evenals de typische kokosplantages van vroeger, zoals Bellevue. Wie wil weten wat ik bedoel met de charme van vroeger nodig ik uit vanaf de hoofdweg, de Willem Janssenstraat in te slaan en  door te lopen naar de Gouverneurstraat en vervolgens het gedeelte van de straat tussen de Gouverneurstraat en de Commissarisstraat eens goed in zich in zich op te nemen. Dat is de enige locatie waar je nog wat terug kan zien van het oude Coronie.

 Vormgeving

De enige goede manier om de subsidie doeltreffend te maken is, lijkt mij, om opnieuw een landbouwproefstation in het leven te roepen en te doen bemannen door ter zake kundigen, die de bevolking opleiden/begeleiden, adviseren en stimuleren. Daarbij worden goede kokosrassen geïmporteerd uit Azië en tegen een redelijke prijs ter beschikking gesteld aan de Coroniaanse bevolking. Met adequate technische begeleiding zal het zeker lukken.  Maar als gezegd: vooropgesteld de boel niet opnieuw belazerd wordt, dan is een goede waterinfrastructuur een harde voorwaarde.

Names and faces

Dat de heer Kodabaks zijn verhaal in DWT afsluit met “Hij is zich er van bewust dat veel organisaties projecten hebben opgestart in het district waarvan niets terecht is gekomen”, bewijst m.i. alleen maar dat de overheid alle geloofwaardigheid heeft verloren en dat hij vreest dat dit zoveelste succesverhaal dat via een niet-transparante procedure wordt bekokstoofd, niet voor zoete koek zal worden aangenomen door de lezers van DWT.  Kodabaks zelf kan ook geen project van zijn hand noemen dat de tand des tijds heeft doorstaan en een structurele oplossing betekende voor de problemen van dit district.

Het is overigens een algemeen bekend feit dat de heer Kodabaks heel slecht overweg kan met de Coroniaanse landbouwers en omgekeerd. Het is niet van belang wiens schuld dit is, maar het is een onmiskenbaar feit dat het handhaven van deze man op zijn post als coördinator LVV en hem te belasten met het kokosproject gewoon slecht is voor de ontwikkeling van Coronie. Ik verwijt hem uitsluitend dat hij weet dat hij heel slecht ligt bij de landbouwers daar, maar dat hij in het belang van het district  niet de eer aan zichzelf houdt en het elders gaat proberen, zodat de ontwikkeling van Coronie een kans kan krijgen, want zelfs in het geval dat ik het aan het verkeerde eind zou hebben en het project uitvoering zou vinden, zou de heer Kodabaks de spil worden waar alles om draait en dan zouden names and faces en vooral rancune weer de doorslag geven en daar heeft Coronie niets aan. Trouwens, de man ziet zelf in dat onder hem niets tot stand gebracht is in de afgelopen 30 jaar. Het kan toch niet alleen aan de mensen daar  liggen? Want dit is steeds wat hij als excuus opvoert.  Als je niet in staat bent deze mensen die kennelijk een gebruiksaanwijzing hebben adequaat te benaderen en te bedienen, dan kun je ook ervoor kiezen het veld te ruimen, zodat een ander dat kan proberen. Maar aangezien zijn zwager, Remie Tarnadie, DNA-vertegenwoordiger van de NDP-Coronie, weet hij zich goed beschermd.

 Niet gouvernementele organisatie (NGO)

Buiten Coronie en buiten Suriname krioelt het van hoger opgeleiden in een groot aantal vakdisciplines (economen, artsen, managers, juristen, ingenieurs (ing/ir), onderwijsdeskundigen,  HRM, ICT-ers enz.  Als je hoger bent opgeleid heb je in dit district niets te zoeken, tenzij je je vakkennis en diploma’s in de prullenbak wilt doen en de grond wilt gaan bewerken. Dat zou echter perverse aanstellerij zijn.

Ik weiger te geloven dat het in de toekomst nog goedkomt met dit district als er geen drastische maatregelen worden genomen. Het zou daarom goed zijn als een aantal mensen met Coroniaanse roots uit  verschillende vakdisciplines de koppen bij elkaar zouden steken en een gezaghebbend NGO zouden oprichten, met als doel fondsenwerving en om ontwikkelingen in het district te initiëren, te begeleiden en misleiding van de bevolking bloot te leggen c.q. te voorkomen. Ik realiseer me dat je enerzijds niet buiten de overheid om ontwikkelingen kunt initiëren in Coronie, maar je kunt het anderzijds wel aan de grote klok hangen als overheidsfunctionarissen smeergeld willen om de ontwikkeling in het district mogelijk te maken. En als het oprichten van een NGO niet lukt, dan maar een gezaghebbende organisatie met een waakhondfunctie, die al of niet gevraagd adviezen uitbrengt aan buitenlandse organisaties die ontwikkelingen in het district willen subsidiëren. Zelf zou ik graag willen beschikken over de gegevens van de Europese instantie die namens de EU de besprekingen voert voor de kokosteeltontwikkeling in Coronie, zodat ik die instantie mijn eigen visie kan geven over de zaak. Het project dient voor 100% een Coroniaanse aangelegenheid te zijn.

Nieuw DNA-lid voor Coronie

Tot slot hoop ik dat  het nieuwbakken DNA-lid uit Coronie, Gonsalves, dit stuk leest en zich gewetensvol gaat verdiepen in de materie. Dit is immers een uitgelezen kans revitalisering van het kokosareaal te bepleiten en zich voor Coronie sterk te maken bij subsidie-instantie, opdat de subsidie uitsluitend Coronie toekomt, omdat vanuit economisch en cultuurhistorisch oogpunt alleen Coronie er recht op heeft. De kern ligt dus niet in het benaderen van de Surinaamse overheid, maar de bron van de subsidie zelf. De subsidiegever moet weten waar hij aan begint, zodat hij zijn normen voor verlening van subsidie kan bijstellen, anders wordt de gehele Coroniaanse bevolking in stilte voor de zoveelste keer voor de gek gehouden.  Als iemand mij nadere informatie kan verstrekken over de EU-instantie met wie wordt onderhandeld, zou ik dat zeer op prijs stellen.

[i] VOORHEEN EN THANS OVER CORONIE’S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN, DOOR J. L. STUGER EZN. Gedrukt bij H. B. HEYDE Paramaribo. 1900

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.