DISTRICT CORONIE IN DE BAN VAN MISLEIDING EN EIGENBELANG

Auteur: H.E. Wolf d.d. 6 maart 2016

Districtscommissaris wil geen onderzoek naar oorzaken van het mislukken van projecten.

wolf foto ramdhani
Coronie, ooit het district van melk en honing, maakt zeer moeilijke tijden mee, waarbij de volledige ontwikkeling is terecht gekomen in een negatieve spiraal. Om de ontwikkeling weer opgang te brengen is door de districtsraad en de ressortsraden onder leiding van districtscommissarisAroenkoemar Ramdhanie een aantal discussies gehouden over onder andere de agrarische sector, bestuursdienst, onderwijs, zandafgravingen, toerisme om een districts ontwikkelingsplan te omschrijven.

Tijdens die discussies is gevraagd om deskundige begeleiding, maar de districtscommissaris vindt dat niet nodig. Er werd ook gevraagd om een onderzoek naar het mislukken van de projecten in het district Coronie, alvorens met een nieuw project te beginnen. Ook die vraag werd van tafel geveegd. Op vragen over de waterinfrastructuur met betrekking tot land- en tuinbouw kon geen zinnig antwoord worden gegeven door de coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), M. Khodabaks.

Trenzen/kanalen zijn dicht begroeid of slecht onderhouden, waardoor betrokkenen veel problemen ondervinden van watertoevoer en nu van het fenomeen zoutwater dat trekt van het noorden naar het zuiden met alle gevolgen van dien voor de tuinbouw.

Wat de honingbijenteelt betreft beschikte Coronie over een honingcentrum genaamd Oni Masanga. In dit centrum werd honing geproduceerd en kon men ook beschikken over informatie van verschillende honingsoorten. Dit centrum stond onder leiding van LVV met als coördinator M. Khodabaks. Gaande het proces is het voor de Coronianen nog steeds een raadsel waarom het centrum is opgedoekt. Bijenvolken en machines zijn verdwenen. Toen de vraag aan Khodabaks werd gesteld over het opdoeken van Oni Masanga, was het antwoord, dat Coronianen niet geïnteresseerd zijn in de bijenteelt en dat daarom de overheid het heeft stopgezet.Wat de Coronianen verbaast is, dat een groot deel van de grond waarop Oni Masanga stond, is uitgegeven aan Khodabaks en toen hem daarover een vraag werd gesteld, antwoordde hij waarom hij niet het recht zou hebben om een stuk grond aan te vragen, terwijl het hem bekend was waarvoor de grond is bestemd. Tijdens de discussie kwam de herstart van de honingteelt ter sprake en het was onduidelijk hoe verder.

In het dagblad Times of  Suriname van 2 maart 2016 staat een artikel waarin de districtscommissaris de honingbijenteelt promoot en zegt, dat Coronie de potentie heeft om de honingproductie op te voeren en dat hij in gesprek zal treden met de honingbijentelers. Als wij moeten afgaan op de reactie van Khodabaks vragen wij ons af wie wie voor de gek houdt, als de districtscommissaris nu de honingproductie wil opvoeren.

Bekend is, dat de afgelopen 30 jaar met Khodabaks als coördinator LVV Coronie meer achteruitgang heeft gekend. Trouwens, het bewijs ligt er. Coronianen zien liever zijn hielen dan zijn tenen, maar hij wordt in bescherming genomen door de centrale stad.

Wat het beleid van LVV betreft, als het ministerie tenminste daarover beschikt, is de kwalificatie van personeel erg laag.Wij hebben begrepen, dat zowel de vis- als veeteeltsector wordt aangestuurd door de centrale stad en wij vragen ons af waarom deze coördinator nog wordt gehandhaafd als hij niet over de deskundigheid beschikt om processen te begeleiden en dat hij niet heeft geschroomd om tijdens een personeelsvergadering personen privé te bespreken. Wat vaststaat is, dat conflicten onder het personeel te snijden zijn en dagelijks ergere vormen aannemen door ondeskundigheid in het leidinggeven. Arbeiders worden aangewezen om verantwoordelijk werk te doen, namelijk leidinggeven, zonder een training vooraf, wat communicatief leidt tot spanningen en verdeeldheid.

Vermeld dient overigens te worden, dat LVV Coronie wordt aangestuurd door LVV Regio West, hetgeen structureel erg onduidelijk is, als Veeteelt en Visserij wordt aangestuurd door LVV in Paramaribo.

Coronianen zien Ramdhanie graag vertrekken uit hun district

Wat de districtscommissaris betreft vinden Coronianen, dat hij beschikt over een aantal tekortkomingem dat niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het district:
1. bij zijn aantreden heeft hij nooit de moeite genomen kennis te maken met zijn personeel c.q. de Coroniaanse samenleving en scholen;
2.heeft geen binding met de samenleving;
3 woont niet in Coronie, terwijl er genoeg ruimte is die hij kan betrekken;
4 communicatie met de ressortsraden laat veel te wensen over;
5 maatregelen inzake het personeelsbeleid blijven uit;
6 onduidelijkheden over de districtsfinanciën;
7 onduidelijkheden over de districtsadministrateur en personeel. In de korte tijd dat Coronie is gedecentraliseerd is de huidige districtsadministrateur de vierde. De districtsadministratie kent een aantal regels waaraan een districtsadministrateur moet voldoen. Door een aantal onduidelijkheden zijn sommige van hen niet in staat geweest hun werk op een adequate wijze te volvoeren en haken af.

Gelet op de vele financiële onduidelijkheden is een onderzoek door het CLAD (Centrale ‘s Landsaccountantsdienst) noodzakelijk. Als wij de afgelopen twintig jaren tot een evaluatie van districtscommissarissen betreffende hun functioneren moeten overgaan, dan is er slecht een conclusie te trekken, namelijk dat opeenvolgende regeringen minder gekwalificeerde partijloyalisten in het district hebben aangesteld, die niet in staat zijn leiding te geven en denken aan hun eigenbelang om later met de vingers te wijzen naar de Coroniaan.

Wij durven te zeggen, dat de huidige districtscommissaris de zwakste is van allen. De ontevredenheid die er heerst onder zowel het personeel als de Coroniaanse samenleving met betrekking tot het functioneren van voornoemde personen en indien er geen maatregelen worden getroffen door de regering, dan zal de ontwikkeling de komende vijf jaren stil liggen met alle gevolgen van dien. Elk touw heeft een eind.

H. E. Wolf

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.