Coronie update 2016

Algemeen

Ik wil beginnen met u, lezer(es), alsnog het allerbeste toe te wensen in het nieuwe jaar. Zoals ik elk jaar pleeg te doen, was ik ook tegen het einde van het vorig jaar (november/december) in Suriname, onder meer om te zien of de regering een nog groter augiasstal heeft gemaakt van ons geliefd district, Coronie. Het is immers tijdverspilling om na te gaan of beloften aan de Coronianen zijn nagekomen.

Als ik de nieuwsberichten en foto’s op de Facebook-pagina van het Burger Informatiecentrum (BIC) Coronie, zie, krijg ik het gevoel dat ik zit op de Facebook-pagina van een klaverjasverenging uit No Meri Mi Kondré, gewoon doodse successen.

multifunctionele gebouw en ambtswoning in aanbouw1Men heeft er een super-de-luxe – wat men noemt – multifunctionele zaal vanwaaruit alleen maar propaganda wordt gemaakt, een soort podium waar prodotaki’s worden gehouden die niet in daden worden omgezet (foto). De NDP-ers daar verlenen – en tegen beter weten in – graag quorum en decorum aan personen die lippendienst verlenen aan de ontwikkeling van Coronie.

Direct naast deze multifunctionele zaal staat de half afgebouwde ambtswoning van de districtscommissaris (dc). De bouw werd stopgezet nadat de voormalige dc Sijlbing in 2013 het veld moest ruimen ten gunste van de in Saramacca in ongenade gevallen dc Aroenkoemar Ramdhani .

Nieuw Politiebureau

politiebureau in aanbouw1Al meer dan 5 jaar is men bezig met het bouwen van een nieuw politiebureau annex gevangenis midden in de wijk Totness, schuins tegenover cafetaria Sobers (foto). De bouw is al jaren geleden stopgezet en het perceel wordt overwoekerd door onkruid.

Ik heb nooit begrepen waarom men in een dichtbevolkte wijk als Totness een politiebureau en gevangenis moet neerkwakken. Dit is uitermate slecht voor opgroeiende kinderen: wonen pal naast een gevangenis en geconfronteerd worden met veroordeelde misdadigers in hun directe Bouwvallen t.o. Commissariaat1leefomgeving.

Ik weet nog hoe ik in mijn jeugd aankeek tegen die kerels in blauwe uniformen die in de gevangenis van Coronie hun straf kwamen uitzitten en overdag openbaar te werk gesteld werden als tuinman op overheidslocaties, zoals het erf van het commissariaat.

Als kleine jongen vond ik het maar eng volk! Het ding hoort niet thuis in een dichtbevolkte wijk als Totness met veel opgroeiende kinderen. Pal tegenover het commissariaat (bestuurscentrum) te Friendship ligt een groot open terrein waarop slechts twee onbewoonbare krotten staan (foto).

Waarom niet voor die locatie gekozen? Ik krijg op vragen steeds weer te horen dat de keuze voor Totness te maken heeft met het feit dat Totness domeingrond is, waardoor de overheid er gemakkelijk over kan beschikken, terwijl gronden op Friendship particulier eigendom en de meeste boedelgronden zijn.

Als de overheid er echt werk van wil maken, kan zij wel degelijk de beschikking krijgen over het terrein tegenover het bestuurscentrum op Friendship, want als zij in staat is zonder toestemming een zeedijk te bouwen op eigendomspercelen, waarom zou zij op grond van het algemeen belang dan niet in staat zijn de gronden tegenover het bestuurscentrum op legale wijze in eigendom te verwerven?

Ik vraag me trouwens ook af waarom de overheid het politiebureau annex gevangenis niet had geprojecteerd (achter het commissariaat) op het terrein waar thans de multifunctionele zaal is gebouwd. De multifunctionele zaal had men dan kunnen bouwen op het perceel waar thans het door onkruid overwoekerde niet afgebouwde politiebureau staat. De zaal is immers vooral bedoeld als gemeenschapscentrum. Dan is plaatsing midden in de community passend! Een politiebureau met gevangenis is dat niet!

Dijkbouw

Tot voor kort kon je met de auto over de zeedijk een auto/bus-toer maken vanaf omgeving Moy tot Burnside. Maar zoals bekend heeft MNO-Vervat de werkzaamheden rond de dijkbouw platgelegd wegens wanbetaling door de Overheid. De bouw is reeds voor 90% voltooid.

Zoals bekend had de voormalige minister van Openbare Werken geld dat bestemd was voor de dijkbouw in Coronie weggesluisd waardoor de dijkbouw versoberd moest worden uitgevoerd, in de zin dat het beplanten van de kust met mangrove als dijkbescherming werd stopgezet. Hierdoor werden mensen in Coronie brodeloos gemaakt.

Nu de dijkbouw helemaal is stopgezet zijn er thans nog meer Coronianen brodeloos gemaakt. Volgens een Coroniaan die tot de brodeloos gemaakten van MNO-Vervat behoort, valt binnen de resterende 10% aan werkzaamheden die nog moeten worden verricht, het plaatsen van sluisdeuren om het lozen van water te reguleren. Zonder deze sluisdeuren is de gehele dijkbouw waardeloos. Het is volgens hem zoiets als het hebben van hebben van een geweer, maar geen munitie. Dit maakt het geweer onbruikbaar, zo ook de dijk

 De districtscommissaris

We hebben in Coronie een dc die tegen zijn zin in daar is gestationeerd. Hij heeft daar als voorzitter van het hoofdstembureau Coronie zijn partijpolitieke taken volbracht. Aangezien de man niet gemotiveerd lijkt, zal hij Coronie niet naar grotere hoogten voeren, althans indicaties die op het tegendeel zouden kunnen wijzen krijg ik niet op mijn netvlies. Hij beweert dat de schelpenkwestie zijn volledige aandacht heeft, maar toch heeft zich onder hem eenzelfde scenario voorgedaan als onder zijn voorganger Harrold Sijlbing, waarbij in eerste instantie wordt beweerd dat er zonder vergunning werd afgegraven, om na enkele dagen te concluderen dat de afgravingen legaal waren. Niemand gelooft dat! Als de dc met tegenzin naar Coronie kwam, zal het met hem toch nooit wat worden en kan hij beter plaats maken voor iemand met hart voor het district. Maar waar vind je zo’n persoon?

Geen vooruitgang

Ten opzichte van het jaar 2014 is het district alleen maar erop achteruitgegaan. Niets aan ontwikkeling waar te nemen. Geen enkele belofte is door de regering ingelost. De infrastructuur t.b.v. de rijst- en tuinbouw zou worden aangepakt. Van de met veel ophef aangekondigde teelt van aloevera, kersenteelt langs de kust, stimulering van landbouw en veeteelt is niets terechtgekomen. Het logeergebouw dat door militairen wordt bewoond, zal de komende 4 jaren beslist geen andere functie krijgen. Zoals ik eerder voorspelde wordt de kust voor Coronie steeds vaker als alternatief voor het Nickeriaanse Backtrack gebruikt, om de controle op Burnside te omzeilen, o.a. voor mensensmokkel.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.