Coronianen let op uw zaak!

IK HEB EEN BEREIDVERKLARING VOOR EEN STUK GROND, WAT NU?

Zondag jl. zijn in Coronie aan ongeveer 180 personen grondpapieren/gron papiera verstrekt, waaronder bereidverklaringen. Ik ben als cynicus wat betreft Coronie echt benieuwd naar het percentage dat slechts uit bereidverklaringen bestaat. The eagles have landed in Coronie, maar daar kom ik nog op terug.

Omdat ik ook meer wilde weten over de inhoud en het karakter van zo’n bereidverklaring, ging ik op zoek en trof de onderstaande toelichting aan op een site van de Surinaamse overheid.

De tekst heb ik hieronder integraal overgenomen. Alleen heb ik in de opsomming de cijfers 1-3 toegevoegd. Ik hoop dat als er lezers zijn van wie een familielid een bereidverklaring heeft ontvangen, zij de betrokkene zo nodig zullen helpen (financieel en/of met voorlichting) aan de voorwaarden te voldoen, want ik zet er vraagtekens achter in hoeverre de mensen aan de financiële voorwaarden zullen kunnen voldoen (o. a de kosten landmeting).

Belangrijk is dat de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan niet “echt” hieronder in dit stuk staan, maar in de bereidverklaring zelf en dat kan meer zijn dan wat hieronder staat. Van belang is ook nog dat de mensen weten dat als ze niet binnen 6 maanden aan de voorwaarden hebben voldaan ze geen enkel recht meer kunnen doen gelden en al het geld dat ze al hebben uitgegeven aan wat dan ook, niet terugkrijgen. Dus een begroting van de kosten tot aan de aanvaarding lijkt geen overbodige luxe.

Kortom: de overheid heeft u met  de bereidverklaring  een grondhuurcontract aangeboden, maar dit aanbod mag u pas officieel aanvaarden nadat u aan de voorwaarden in de bereidverklaring hebt voldaan, maar ook niet meer dan dat! Er staat hieronder dat u de voorwaarden officieel moet aanvaarden bij het Domeinkantoor. Dat is niet waar! U aanvaardt niet de voorwaarden, maar het contractuele aanbod tot het aangaan van een grondhuurovereenkomst met de overheid. Door deze aanvaarding en binnen de gestelde termijn is de grondhuurovereenkomst een feit! Dat eventueel de officiële papieren nog moeten volgen doet hier niets aan af! Door vooraf aan de voorwaarden te voldoen maakt u de weg vrij voor aanvaarding en dus contractsluiting.

Herwin Hooplot

 

Bron: https://www.gov.sr/sr/meest-gestelde-vragen/grondbeheer/ik-heb-een-bereidverklaring-voor-een-stuk-grond,-wat-nu.aspx

IK HEB EEN BEREIDVERKLARING VOOR EEN STUK GROND, WAT NU?

U heeft een bereidverklaring voor een stuk grond in handen. Daarin staat vermeld dat de Staat bereid is aan belanghebbende met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 onder lid 4 van het “Decreet Uitgifte Domeingrond” (SB 1982 no.11) en onder bepaalde voorwaarden vermeld in de beschikking hem/ haar het recht van grondhuur, ter bebouwing en bewoning of ter uitoefening van de tuinbouw of andere doeleinde te verlenen op de aangevraagde grond.

Wat dient u nu te doen?

U, de aanvrager, krijgt 6 maanden de tijd om aan de in de bereidverklaring opgenomen voorwaarden te voldoen. Deze zijn:

  1. Het betalen van ontsluitingskosten.
  2. Het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten.
  3. De grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter in Suriname. Deze zal na bekomen instructies van de Staatslandmeter een door de Staat goedgekeurde uitmetingskaart in viervoud moeten vervaardigen.

Een ieder dient de voorwaarden opgenomen in de bereidverklaring goed door te nemen en ervoor te zorgen dat men de voorwaarden begrijpt. Het hebben van een bereidverklaring betekent niet dat u het recht van grondhuur hebt verkregen. Vele mensen maken de vergissing om te denken dat ze rechten kunnen ontlenen op het stukje grond, omdat ze reeds een bereidverklaring hebben.

Wat als ik niet aan de voorwaarden kan voldoen?

Is binnen de gestelde termijn van zes maanden niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt deze bereidverklaring van rechtswege.

Wat moet ik doen als ik aan alle voorwaarden en betalingen voldaan heb?

Indien men aan alle voorwaarden heeft voldaan die opgenomen zijn in de bereidverklaring, moet men teruggaan naar de Dienst der Domeinen en de voorwaarden officieel aanvaarden. Men gaat dus met alle kwitanties van betalingen en de vier uitmetingskaarten van het perceel terug naar het Domeinkantoor en men geeft het af aan de balie met de mededeling dat men gaat “aanvaarden”. Men krijgt dan weer ene strookje met een LAD.no. Op het strookje komt het gestort bedrag voor. Het komt in de praktijk voor dat men aan alle voorwaarden heeft voldaan, maar heeft door onwetendheid of andere reden verzuimd om de voorwaarden te aanvaarden. Dit betekent dat de bereidverklaring komt te vervallen, ook al heeft men reeds betaald.

Het is daarom belangrijk dat men erop toeziet dat er werkelijk wordt “aanvaard”.Het beste is om dit persoonlijk te doen, zodat men zeker is van zijn/haar zaak.

 

 

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.