Coronie Quo Vadis 3? Coronie waar gaat gij heen 3?

Auteur: Herwin Hooplot  6 juni 2013

De contouren van de ontwikkelingsrichting in Coronie worden, na 3 jaar Megacombinatie, steeds scherper: toerisme als speerpunt van het beleid in plaats van landbouw, veeteelt en visserij. Er staan hier dan ook zeer grote persoonlijke belangen op het spel: Coronie wederom de melkkoe! Ik noem de volgende ontwikkelingen/feiten die mijn standpunt met betrekking tot de veranderde prioriteitstelling ondersteunen.

  1. Handhaving van de afsluiting van de toegang tot het zwampgebied, terwijl de bevoegdheid daartoe en geldigheid van de motieven daarvoor, bovendien niet duidelijk zijn. Het gebied zou worden aangewezen als natuurgebied, maar Staatsolie maakt aanstalten om daar verder te gaan met zoeken naar olie. Als natuurgebied biedt het veel mogelijkheden voor watersport en natuurrecreatie. Dit gaat niet samen met olieboringen.
  2. De natuurlijke gevolgen van het gereedkomen van de zeedijk, zoals toename vogelpopulatie. Dit biedt perspectieven voor dagrecreatie, kamperen, wandelsport, vogels spotten, sportvisserij en watersport.
  3. Het aanwijzen van 10 gebouwen(complexen) als officiële monumenten. Hiermee dus een toeristische attractie erbij in Coronie (als onderdeel van een sightseeing tour).
  4. Ter hoogte van KM 168, Frodopan, moet een nieuw waterrecreatiepark komen. Gezocht wordt naar toerismeondernemers buiten Coronie die hierin willen investeren: kanoën, kajakken, waterfietsen, zeilen, relaxen enz. De overheid kan toch ook zelf geld stoppen in het project en Coronianen op sleeptouw nemen, zodat dezen de ontwikkeling zelf ter hand nemen?
  5. Onlangs verkregen 29 Coronianen het certificaat toerisme-medewerker, o.a. personeel van het, grondig gerenoveerd, opgeleverde staatslogeergebouw. Het is te hopen dat er een baangarantie aan vastzit voor allen.
  6. Kort geleden zijn in Coronie kandidaat-cursisten opgeroepen, van wie slechts één de cursus Taxidermie zal mogen gaan volgen. Als taxidermist prepareer je (ge)dode dieren/zet ze op voor verkoop of expositie. Wie biedt de garantie dat de taxidermist gaat wachten tot een depressieve grietjebie uit liefdesverdriet knalt tegen een vrachtwagen van MNO-Vervat en dat die taxidermist niet actief vogels en ander wild gaat vermoorden om op te zetten voor de verkoop? Vandaag de dag willen echte natuur-/dierenliefhebbers geen opgezet dier in huis. Lijkt ook tegenstrijdig met liefde voor de natuur.
  7. Vestiging van een leguanenboerderij voor de slacht, terwijl het een beschermde diersoort is, waarop in Coronie niet vrijelijk mag worden gejaagd. Op andere aspecten ga ik liever niet in.
  8. Er zijn cursisten opgeroepen voor het volgen van de opleiding toeristengids.
  9. Last but not least: het inrichten van de ambtswoning van de dc als museum.

Samenvattend: het is duidelijk dat men grote plannen heeft met het toerisme in Coronie. Maar Coronie is hoofdzakelijk een landbouw- en veeteeltdistrict. Wat wordt er van overheidswege gedaan om de veeteelt, land- en tuinbouw verder tot ontwikkeling te brengen c.q. in oude glorie te herstellen? Moet Coronie in de toekomst uitsluitend een toeristische ontspanningsoord worden en voor 100% afhankelijk worden gemaakt van toerisme, terwijl de vruchtbare grond schreeuwt om ontwikkeling? Vooral nu de grond met de komst van de dijk en flinke regens in toenemende mate zoet en vruchtbaar wordt. Het zou beter zijn geweest Coronianen op middelbaar niveau op te leiden tot landbouw- en veeteeltconsulenten, die landbouwers en veehouders met raad en daad bijstaan in de dagelijkse praktijk.

 

Verkiezingsprogramma Megacombinatie (MC)

Ik lees in het verkiezingsprogramma van de MC  als programma voor de periode 2010-2020,  paragraaf 4.2.4. betreffende Coronie,  o.a. het volgende: “Voor wat betreft de economische activiteiten moet worden gedacht aan de opzet van een groot busstation en de ontwikkeling van een geïntegreerde kokosindustrie in combinatie met de grootschalige varkens-, bijen- en fruitteelt en enige toerisme. Ook kan de rijstteelt nieuw leven worden ingeblazen. Hiertoe is door de MC een plan geformuleerd”.

Wat is er geworden van deze verkiezingsbeloften? Wat is er geworden van het door de MC ontwikkelde plan om de rijstteelt nieuw leven in te blazen?

Toerisme is thans verworden van aanhangsel tot speerpunt van het beleid. Van aanzetten/investeringen die ertoe moeten leiden dat in Coronie grootschalige varkens-, bijen- en fruitteelt kunnen worden uitgeoefend, merk ik na 3 jaar MC-regering nog niets. De rijstteelt bloeit ook niet.

Integendeel merk ik dat naarstig alles op alles wordt gezet om het minst belangrijke programmaonderdeel, te weten toerisme, met man en macht uit te voeren. Het enige nieuws over landbouw in Coronie is het bericht over de beoogde aanplant van 600 ha kokos en verschillende soorten fruit. Waar en wanneer dit operationeel zal zijn weet ik niet. Het valt niet uit te leggen dat de kokosteelt uitsluitend binnen de 600 hectare beschikbare grond zal worden geïntensiveerd.

Het schijnt dat de MC-regering in Coronie voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten: zo weinig mogelijk geld stoppen in Coronie in ruil voor maximale misleiding in aanloop naar de komende verkiezingen.

 

Coronie is landbouwdistrict

Coronie is het kokosdistrict van Suriname. De charme hiervan is dat de kokosteelt vanouds op alle achtererven plaatsvond en men ervan kon leven. Als je vroeger Coronie binnenreed werd je vanaf Ingikondré verwelkomd door een haag van gezonde fiere kokosbomen. Coronie was toen de echte Palmentuin van Suriname omdat alle erven stikten van die grote kokosbomen met kokospalmen waar de zeewind doorheen blies: een heel mooie aanblik. Let wel, dat ik niet ben blijven steken in het verleden: het Coronie van de nostalgie. Feit is, dat het systeem waarbij jouw gehele achtererf was bestemd voor de kokosteelt, terwijl het voorerf werd gebruikt als moestuin, prima werkte! Op het achtererf was ook nog een open ruimte voor de uitoefening van andere vormen van land- en tuinbouw. Het lijkt mij dus absurd dat de kokosteelt op achtererfniveau en op kostgronden niet wordt geïntensiveerd/bevorderd, maar dit uitsluitend binnen een politiek controleerbaar gebied van 600 ha., zal plaatsvinden. De rest van het kokosareaal mag klaarblijkelijk wegkwijnen. In ieder geval is er geen bevorderings-/intensiveringsbeleid gemaakt voor het gebied buiten de 600 ha.  Het klemt des te meer, omdat de fysieke omstandigheden voor land- en tuinbouw in Coronie gunstiger zijn dan ooit. Bovendien wordt er helaas te veel – en als een blind paard – gefocust op het toerisme, terwijl de belangrijkste sectoren, landbouw en veeteelt, worden veronachtzaamd. Maar alles heeft zijn reden.

Toerisme moet in Coronie een nevenactiviteit en landbouw etc de hoofdactiviteit blijven, conform het verkiezingsprogramma van de MC. Zo niet, dan zal het district zich eenzijdig verder ontwikkelen, de landbouw, en met name het kokosareaal, zal verder wegkwijnen. De vraag is ook of er bij een grootscheeps, benauwend,  toerisme de autochtone bevolking zich nog thuis zal voelen in de eigen woonomgeving.

Ten slotte: de aanleg van een nieuwe weg over de overwoekerde Vierde Straat (Podroedang/Polderdam) te Totness komt niet voor in het verkiezingsprogramma. Waarom dan geniet dit prioriteit? Zou het kunnen zijn, dat men plotseling ontdekte dat de ontsluiting van de nieuwe woonwijk de Soemboredjoweg, waar parlementariër Tarnadie woont, te zwaar zou belasten? Het plan op zich vind ik mooi, maar aan de geldigheid van de motieven die hieraan ten grondslag liggen twijfel ik sterk. En dan druk ik me nogal zwak uit! Belangrijker dan de aanleg van deze weg is de waterbeheersing! Zonder goede waterbeheersing komt de productie niet tot stand. En zonder productie geen vooruitgang. Zelfs waterbeheer is in Coronie een politiek instrument. Kortom: alles in Coronie wordt gepolitiseerd met als doel:creeren van een afhankelijkheidsrelatie gevolgd door maximalisering politieke winst bij verkiezingen. Maar vriend en vijand van deze regering in Coronie zijn het met elkaar over eens dat het ontbreken van een adequate vorm van waterbeheer één van de grootste obstakels vormt voor de ontwikkeling van dit district en toch is dit tot op heden zwaar veronachtzaamd.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.