Coronie zoo mogelijk van de aardbol wegvegen (slot)

Koloniaal nieuws- en advertentieblad d.d. 17-11-1911, Jg 63, nr 95

 Coronie 10 November 1911.

 Ik ben al een 15 jaartjes op Coronie, en de lezers weten het, ook iets meer dan toeschouwer, of vegeteerend rentenier.— Het is nog zoo lang niet geleden, dat de mail van Paramaribo geregeld iedere 14 dagen een 80,100, soms 140 passagiers meebracht en voor f 200 a f 300 aan lading.

 Door de slechte behandeling der goederen aan boord (er “werd geen tijd tot lossen en laden toegestaan) het vermissen van collis, en het meenemen naar Nickerie, konden wij niet zoo doorgaan. En gelukkig hebben de eigenaren der kotters hun belang ingezien, en door activiteit en zorg het leewendeel der lading veroverd.

 Niet de helft der passagiers komen meer met de mail. En de vracht? Ik heb het manifest van de voorlaatste mail gezien en de vracht van Paramaribo bedroeg elf gulden, of neen laat ik eerlijk zijn ‘t was f 11.65, zegge elf gulden vijf en zestig cent. Er is dan ook tegenwoordig geen noodzaak meer om extra booten aan te huren voor de vracht, er zou eer sprake kunnen zijn van afschaffing van een der gewone booten. Zie hier waartoe onverstand, wanbeheer en stijfkoppigheid brengt!

En nu nog iets. Met de mail komen brieven en couranten, natuurlijk gefrankeerd, maar lang niet meer zooveel als vroeger. En verklaarbaar. ledere Kotter, die vertrekt of aankomt brengt advies en andere brieven mede. Ik heb het nagegaan en dat beloopt iedere reis + 100 brieven, ‘t Is waar dat is maar f 5, maar er zijn 6 kotters dat wordt 6X f 5= f 30, en 2 maal per maand of 24 maal per jaar is f 720.—. Wat blief?

Hebben we geen reden in Suriname onze actieve ambtenaren te bewonderen? En nu zal men zeggen, ge critiseert er scherp op los maar waarom geen geneesmiddel aangegeven? Ofschoon ik weet dat zulks bij onze ambtenaren niet veel helpt, wil ik dat toch beproeven.

De eenige dienst die ik heb zien beantwoorden en die aan de eischen van het verkeer (let wel niet aan die van alle passagiers) voldeed was zóó geregeld : 2 dagen voor volle of nieuwe maan vertrek van Paramaribo ‘s nm. 2 uur. Aankomst Coronie morgentij. Vertrek naar Nickerie avondtij. 2 dagen stil in Nickerie en met het avondtij van den 2en dag vertrek naar Coronie. Aankomst Coronie Morgentij. Vertrek naar Paramaribo Avondtij. Dan worden er geen goederen gestolen of vermist, gaat niets naar Nickerie door. Men heeft dan behoorlijken tijd om alles te doen.

Dat de beheerder in Paramaribo het uur van vertrek uit Coronie vaststelt gaat niet op. Hij doe dit alleen voor het vertrek van Paramaribo en daarna zijn de gezagvoerders baas over hun schip. Hoe kan die beheerder die misschien niet eens weet op welk uur het met volle maan in Coronie hoogwater is, die uren vaststellen ? Weet hij dat met een flink doorslaande hooge wind, het hoogwater in Coronie wel een uur verschillen kan ?

Neen dit moet de kapitein regelen, in overleg met den bootsman, dat moeten mannen zijn die hun vaartuig en de zee kennen.

Zoon dienst heeft alles voor. Ik ken ze. Zoon heelen dag (zeg 10 uur) voor Coronie te liggen dobberen is niet alles. Maar hoe is het in Godsnaam mogelijk om van Paramaribo naar Nickerie te reizen zonder kennis met de zee te maken ? Maar die ongemakken tellen niet voor den doorsnee Coroniaan en Nickeriaan. En wie wil kan met de vrachtboot aan den wal gaan en terug aan boord met de Nickeriepassagiers. En wie treft nu het bezwaar?

Onze Rechter? De heer Bueno zal, zooals wij hem kennen,” met pleizier aan den wal komen, desnoods zelfs zitting houden, dan behoeft hij den Nickeriedienst nooit te verzuimen.

De Dominés? Juist die moesten maar telkens aan den wal komen; of denken die dat in Coronie geen Hervormden of Lutheranen zijn die best een geestelijke toespraak zouden op prijs stellen? Er zijn voor eenige jaren vele Hervormde en Luthersche Coronianen tot de R.K. kerk overgegaan, omdat het nu eenmaal niet aangaat bij ernstige ziekte of sterfgevallen zonder geestelijke vertroosting te zijn.

Ge ziet geen overdreven weelde dat de heeren eens op Coronie komen! En hiermee geloof ik dat alle bezwaren tegen zoon dienstregeling opgesomd zijn en althans zoo miniem, dat de toekomst van Coronie en Nickerie daarvoor niet behoeven te worden opgeofferd.

CORONIAAN

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.