Zeven maanden slapen is niet je kleine jongen

“Zeven maanden slapen is niet je kleine jongen!”

President Bouterse, heeft op vrijdag 13 augustus 2010 zestien van de zeventien ministers van zijn kabinet beëdigd. DC Ramdien is beëdigd op 1 maart 2011. Dat is dus pas 7 maanden na het aantreden van de nieuwe regering. Deze 7 maanden lijken een blinde vlek bij de beoordeling van de voortgang van de ontwikkeling van Coronie. Mi boi: “zeven maanden stilzitten is niet je kleine jongen!”

 Wat is in die 7 maanden voorafgaand aan de beëdiging van dc Ramdien tot stand gebracht of voorbereid ter uitvoering? Nul-komma-nul! Dit zeg ik omdat we het steeds gehad hebben over de periode na haar aantreden, maar niet over die 7 maanden van stilzitten die daaraan voorafgingen. Wie treft blaam dat in die eerste 7 maanden Coronie ook geen stap vooruit ging? Een retorische vraag eigenlijk! Ramdien in ieder geval niet!

Nu hebben we in Coronie weer een waarnemend dc, Joeloemsingh. Zit men ook weer te wachten tot de nieuwe dc, Sijlbing, is beëdigd? Dan zijn wij weer ettelijke maanden verder op weg naar Golgotha.

In het gedownloade verkiezingsprogramma van de Megacombinatie lees ik als programma voor de periode 2010-2020 op paragraaf 4.2.4. betreffende Coronie het volgende:

  • Het district Coronie dat eens bekend stond als het district van melk en honing moet die status middels gericht beleid opnieuw verwerven. MC beschikt over de kaders om dit te realiseren.
  • Dit district heeft te weinig investeringen gehad om economisch weerbaar te zijn. In deze situatie moet verbetering komen door een gericht economisch beleid.
  • Voor wat betreft de economische activiteiten moet worden gedacht aan de opzet van een groot busstation en de ontwikkeling van een geïntegreerde kokosindustrie in combinatie met de grootschalige varkens-, bijen- en fruitteelt en enige toerisme. Ook kan de rijstteelt nieuw leven worden ingeblazen. Hiertoe is door de MC een plan geformuleerd.
  • Verder zullen de huisvestingsmogelijkheden, de gezondheidszorg, het onderwijs, de sportinfrastructuur en de opvang van bejaarden sterk verbeterd dienen te worden.
  • De vestiging van een legerbasis, een behoorlijke dependance van de politie, diverse afdelingen van de overheid, het bankwezen, een behoorlijke markt gericht op de groothandel en een redelijk winkelcentrum zullen verder bijdragen aan de beoogde versnelde ontwikkeling van het district.

Vreemd hieraan is, dat het programma niet beperkt blijft tot de verkiezingsperiode 2010-2015, maar zich uitstrekt tot 2020. Wanneer ik hierin – naast bovenstaande beleidsformulering ook een concreet uitvoeringsprogramma,  periode 2010-2015 –  had aangetroffen, dan was dat een prima ijkpunt geweest.

Maar nu lijkt het programma dat loopt tot  2020 een Lingo-grabbelton waaruit lukraak kan worden geput. Het staat in theorie immers niet vast dat de MC ook in de periode 2015-2020 regeermacht zal hebben en dus staat het ook niet vast dat het gehele verkiezingsprogramma zal kunnen worden uitgevoerd. Dan heb je ook geen ijkpunt om na te gaan of verkiezingsbeloften worden waargemaakt. Dit  verkiezingsprogramma  is een fata morgana, voor zover het de periode na 2015 betreft.  

Wat ik dus node mis aan dit programma is, dat hierin niet in concreto is opgenomen welke van de programmadoelstellingen binnen de huidige planperiode van 5 jaar zullen worden gerealiseerd.

Op zoek naar een kader waarbinnen 5-jarenplanning en uitvoering toch zijn opgenomen belandde ik bij het Ontwikkelingsplan 2012-12 – 2016 (Suriname in Transformatie) van de regering.

Dit ontwikkelingsplan moet dus node worden gezien als de concretisering van het verkiezingsprogramma in de periode 2010-2015. In dit ontwikkelingsplan van de regering, dat blijkens de website van de Nationale Assemblee mede door de heer Paal als commissielid is voorbereid, lees ik over Coronie het volgende m.b.t.:

<<Schelpen; Ten aanzien van de schaarser wordende schelpvoorkomens in de diverse gebieden, met name bij Coronie en Commewijne, zal de problematiek in deze planperiode nader bekeken worden en zullen er selectief bestemmingsgebieden nader in kaart worden gebracht.

Wateroverlast Om de directe leefomstandigheden van de bewoners van verschillende gebieden te verbeteren, zal de slechte ontwatering worden aangepakt. Verbetering van de waterhuishouding, in het bijzonder de drainage, met als prioriteit de aanpak van wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para, Saramacca, Coronie, Nickerie en enkele agrarische en oevergebieden in het binnenland, geniet hoge prioriteit.

 Energievoorziening Momenteel zijn op het zogenaamde EPAR-Grid zes districten aangesloten, te weten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne, Para en een deel van Brokopondo. Het ligt in de bedoeling om in deze beleidsperiode ook Coronie, Nickerie, Marowijne en een deel van Sipaliwini op het elektriciteitsnet aan te sluiten, waardoor praktisch het gehele land zal worden bestreken.(..)  

De eerste fase van het project bestaat uit het gefaseerd installeren van 4 units van 30 MW. Een technische haalbaarheidsstudie en een milieu- en sociale effectenstudie zijn reeds in uitvoering. Voorts staat eveneens geprojecteerd de bouw van nieuwe energiecentrales te Moengo, Wageningen of Coronie en op Het Vertrouwen te Dijkveld.                                                                                                                      

(….)De kleinere opwekeenheden die diesel verbruiken te Apoera, Albina, Marowijne en Coronie zullen worden ontmanteld, alsook de oudere machines in de Centrale aan de Saramacca-straat. Verder zal in vrijwel elke nieuwe centrale het cogeneration-principe worden toegepast, waardoor het thermische rendement significant zal worden verhoogd.

Rijst(….)uitvoering van diverse projecten in, onder andere, Nickerie, Coronie en aramacca teneinde de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te garanderen.

Boedelproblematiek en onbeheerdachtergelatenpercelen  De boedelproblematiek zorgt ervoor dat de districten Para en Coronie niet optimaal ontwikkeld kunnen worden. In de praktijk is het aantal onbeheerde en kennelijk verlaten plantages aanzienlijk gebleken, in het bijzonder aan weerszijden van de Commewijne- en de Surinamerivier. De verlaten plantages stagneren de optimale ontwikkeling van het gebied en belemmeren tevens de uitvoering van een gedegen domaniaal beleid. (…)   In deze planperiode zal de Regering via een in te stellen nationale commissie met hoge prioriteit aan de oplossing van dit slepend vraagstuk werken.

MonetairBeleid:                                                                                                                                                                               (….)selectief beschikbaarstelling van rentesubsidie voor investeringen in de hierna met name te noemen sectoren – woningbouw, agrarische sector, klein en middelgrote ondernemingen en toerisme – en gebieden – de districten Para, Coronie en Commewijne.>>>>

Programma en uitvoering schijnen elkaar helemaal niet te kennen als samenhangend geheel. Ze rijmen op elkaar als kut op Dirk!  In het verkiezingsprogramma werd aan Coronie een speciale paragraaf gewijd. Evenwel is in het uitvoeringsplan van de regering  Coronie slechts een geografisch object van het algemene uitvoeringsprogramma. Er is geen enkele houvast om het regeringsbeleid t.a.v. Coronie te toetsen.  Ik kom tot de conclusie dat beide stukken v.w.b. Coronie gewoon de prullenbak in kunnen. Men moet gewoon over drie jaar klein Coronie concreet en all over vergelijken met de periode voor 2010. Dit  lijkt een betere toetsingsgrondslag.  Coronie  is inderdaad nog geen stap vooruit;  dat wil zeggen vanaf vrijdag 13 augustus 2010 tot heden!

Achteraf bezien is het goedkoop om de achterblijvende ontwikkeling in Coronie te beoordelen vanaf het aantreden van Ramdien. We  moeten ook de daaraan voorafgaande 7 maanden van stilzitten door anderen in ogenschouw nemen: de volksvertegenwoordigers!  Zij leggen immers de schuld volledig bij Ramdien. Met beschuldigende vinger verwijzen ze naar de periode Ramdien, en  wentelen zich daarna zelfgenoegzaam “in den lieve mierzoete, pure, maagdelijke, onschuld”.  Dat is ongehoord, want ze vergeten te gemakkelijk  die onproductieve 7 maanden die daaraan vooraf gingen! Een mate van zelfreflectie zou de beide volksvertegenwoordigers van Coronie thans wel sieren, want in die 7 maanden hebben zij zelf niets tastbaar gedaan voor de ontwikkeling van Coronie.  

Ik hoop dat de heer Sijlbing als aankomend dc nu al informeel per sector speerpunten gericht op ontwikkeling van het district in stelling brengt, zonder een beroep te doen op wittebroodsweken of –maanden, want zoals de media hem al hebben laten weten: er wacht hem een zware taak! En die taak is niet de eenheid terugbrengen onder de Coronianen, want die complete eenheid was er in geen 100 jaar, en wat niet was haal je ook niet terug. Sijlbing kan wel streven naar het scheppen van die complete eenheid (dus niet specifiek MC-eenheid). Maar of dat zal lukken, zal afhangen van zijn vermogen zich te onthouden van partijpolitiek, door aan de keizer te geven wat de keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt, en om bovenal ook geen bijltjesdag te houden. Wij wensen hem hierin bij voorbaat  sterkte en succes toe! Weer verder gaan slapen totdat de nieuwe dc in functie is, is ook niet je kleine jongen!

 Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.