De ontwikkeling van Coronie

Coronie het Centrum van de Oost—Westverbinding

Hoofdartikel Dagblad Nieuw Suriname d.d. 10 juli 1959

In ‘n goed oud verleden heeft Coronie veel namen gehad die de betekenis aan dit district teruggaven. Zo wordt Coronie terecht nog heden ten dage genoemd het Cocosdistrict. De zo welklinkende naam van land van melk en honing wordt momenteel niet zo veel gehoord.

Ook heeft Coronie als district voor onze varkensteelt in de loop der jaren veel aan betekenis verloren. Men zou Coronie in de moderne zin kunnen noemen: het district bij uitnemendheid van de onverdeelde boedels en de daarmee gepaard gaande boedelkwesties.

Deze boedelkwesties hebben voor een niet gering deel de ontwikkeling van Coronie gestuit.  De Coronianen – niet het allermlnst de jonge Coronianen – willen aan de slag, doch telkens weer wordt de noodkreet gehoord van gebrek aan gepolderd land.

Ondanks al deze boedelkwesties met de daaraan verbonden problemen is het ons standpunt dat met betrekking tot de andere districten Coronie stiefmoederlijk door opeenvolgende Regeringen is behandeld.

In feite werd vooral na de tweede oorlog alles overgelaten aan de opbrengsten van de cocoscultuur.  Het was zo dat Coronie een korte opleving enige jaren geleden mee maakte in verband met de grote vraag van – In het bijzonder West Duitsland –  naar dit produkt.  Toen deze markt verloren ging zat men te kijken.  Het kan zonder meer gezegd worden dat de Coronianen op dit ogenblik over het algemeen een pauper bestaan hebben.

Een kentering

Bij een goede aanpak zal er ongetwijfeld een kentering in deze onhoudbare situatie komen. Coronie biedt mogelijkheden die uitgebuit kunnen worden. Er zal een sanering van de cocoscultuur moeten komen waarbij het beplant areaal dient te worden uitgebreid opdat de cocospers in topproductie kan komen

Nagegaan dient te worden hoe de vezels van de cocos productief gemaakt kunnen worden.  De Regering zal de bijenteelt — een der vroegere zeer belangrijke bron van inkomsten voor de Coronianen — moeten stimuleren door hulp en bijstand.

Meer aandacht zijdens de Overheid met betrekking tot de varkensteelt is zeer gewenst.  De varkensteelt ligt de Coronianen evenals andere veeteelt zoals rund en pluimvee heel goed. Wanneer het voorgaande intensief door da Regering wordt aangepakt zal Coronie voor een belangrijke deel van zijn grote zorgen zijn verlost. Het is dan ook zeer toe te juichen dat de Minister—President,  de Minister van Opbouw en van OW- en V,  vergezeld van enkele deskundigen in verband met de ontwikkeling van Coronie morgen een orientatie bezoek zullen brengen aan Coronie. Er zijn aanwijzingen dat er voor Coronie een kentering in de goede zin zal komen.

 Coronie en de Oost West verbinding

Belangrijk, zelf zeer belangrijk is het feit dat Coronie met betrekking tot de Oost—Westverbinding het Centrum zal worden.  Het grootste verkear langs de Oost—Westverbinding zal gaan naar Nickerie met de mogelijkheid van bezoeken aan Wageningen, Nieuw—Nickerie, Berbice en eventueel George Town.

 Wat het verkeer van Nickerie uit betreft is Coronie wederom het Centrum. Het gevolg van deze strategische ligging zal zijn dat Coronie volkomen uit zijn isolement komt. Coronie wordt als men goed oplet de plaats waar het drukste vertier van de Oost—Westverbinding komt. Coronie is de natuurlijk stopplaats  op weg van en naar het attractieve Nlckerie. Dit alles betekent over niet al te lange tijd nieuwe bronnen voor Coronie. Het is in dit Iicht,  vooral het voorgaande,  dat wij de ontwikkeling van Coronie zien. In elk geval zijn er niet te onderschatten  mogelijkheden om Coronie opnieuw te maken tot een welvarend district.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.