Bericht van Harold Wolf d.d. 10 februari 2012

Na dit artikel van de heer Wolf volgt onderin de pagina, het weerwoord van de DC in Starnieuws.

 DC CORONIE GEEFT ONBEVOEGD AMBTELIJK BEVEL TOT ONTRUIMING Een ambtenaar van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling werd onlangs in Coronie gedetacheerd, om zoals ook in overige districten gebeurt, een Bureau Informatie Centrum (BIC) op te zetten. Dit met het oog op de aanstaande decentralisatie van het bestuur in Coronie en instelling van een districtsfonds. Uit  voorbereidingshandelingen  die- met het oog hierop –  hebben plaats gehad is gebleken dat sommige plaatselijke ambtenaren hun taak niet serieus nemen. Dit heeft geleid tot een conflict tussen de BIC ambtenaar en een financieel ambtenaar in Coronie.   De DC van Coronie verzuimde echter dit conflict in een vroeg stadium in de kiem te smoren. Deze BIC ambtenaar werd ook vaak door de DC misbruikt om werkzaamheden te verrichten die niet overeenstemmen met zijn functieomschrijving. Deze BIC- ambtenaar zag bovendien geen voortgang in zijn taakstelling en beklaagde zich hierover middels schrijven bij de directeur Reg. Ontwikkeling. Daarna bleef hij een aantal dagen weg van het werk en vertrok naar Paramaribo. Deze ambtenaar was in Coronie gehuisvest in een provisorische ambtenarenwoning.

 Hem was beloofd dat er een dienstwoning voor hem vrij zou komen. Wij zijn intussen drie maanden verder, toch is hij nog steeds provisorisch gehuisvest.  Nadat deze ambtenaar teruggekeerd was uit Paramaribo werd hij bij aankomst thuis geconfronteerd met een afgesloten watervoorziening. De afsluitng was verricht door de afdeling Watervoorziening NH. Hij wist overigens reeds voor zijn terugkeer naar Coronie dat de watervoorziening (opzettelijk) was afgesloten om hem te ontmoedigen terug te keren naar Coronie.  De betalingsachterstand voor de watervoorziening was ongeveer 150srd die de overheid moest betalen. De financieel ambtenaar is verantwoordelijk voor de betaling hiervan en niet de BIC-ambtenaar. In Coronie  zijn er grotere betalingsachterstanden van soms wel 1000srd, maar zelfs dan wordt de watervoorziening nog niet zo lichtvaardig afgesloten. De man moest  zich uit nood bij vrienden wassen.  Op vrijdag 10 februari 2012, zat de BIC-ambtenaar  in zijn woning en werd hij – bij wijze van spreken – overvallen door DC Ramdin, ondersteund door de Politie en de speciale Politie-eenheid, ongeveer 7 man. Een demonstratie van machtsvertoon dus.  De DC gaf toen de BIC-ambtenaar het bevel dat hij per direct de woning moest ontruimen. Ze deed dat in haar hoedanigheid van Hulpofficier van Justitie. De Politie vond dat het bevel niet voldeed aan de wettelijk gestelde eisen en weigerde hulp bij de uitvoering van het bevel. De Politie nam vervolgens contact met de Gewestelijke Politie Kommandant die hierna ter plaatse verscheen en met tactvol optreden de BIC-ambtenaar zo ver kreeg dat hij VRIJWILLIG de woning ontruimde en zijn intrek nam bij een vriend.

Ik vind het jammer dat de functie van HULPOFFICIER wordt misbruikt  door hen die vaktechnisch weinig of geen onderricht hebben gehad hierin en handelingen plegen die vloeken tegen de ter zake geldende rechtsnormen.

Deze DC ontbeert sociale vaardigheden, waardoor zij te zwak is om leiding te geven aan het district. In haar directe werkomgeving wordt er gesaboteerd, geroddeld en worden de feiten verdraaid, waardoor de ontwikkeling van CORONIE niet van de grond komt. Deze DC is egocentrisch, loopt naast  haar schoenen en heeft haar eigen (verborgen) agenda. De openbare agenda’s van de door het volk van Coronie gekozen Ressort Raad en de DistrictsRaad worden door haar niet serieus genomen.  Ik denk dat de tijd nu is aangebroken om te komen tot drastische maatregelen tegen deze DC. De maat is vol! We kunnen niet verder met deze kleuterleidster met grootheidswaanzin. Coronie heeft e een sterke manager nodig die de regels van het rechtsverkeer en van beschaafde omgangsvormen beheerst.

De twee parlementariërs hebben – achteraf bezien – terecht het vertrouwen in haar opgezegd. In eerste instantie nam ik hen dit zeer kwalijk totdat ik zelf haar bizarre omgangsvormen heb mogen ervaren. Ik hoop dat haar superieuren zich op grond van het vorenstaande eens serieus gaan afvragen of het belang van Coronie ermee gediend is indien deze vrouw gehandhaafd wordt op haar post.

CORONIE VREDIG VRIJ EN VRIENDELIJK.

Harold Wolf

 Dc Ramdien: “Niekoop zet een scenario op”

 
12 Feb, 12:00

479167a2404d99b87f6d132e29f6b3bb.jpg
Districtscommissaris Harriet Ramdien

Districtscommissaris Harriet Ramdien van Coronie zegt dat BIC medewerker van het district, Kenneth Niekoop, een scenario heeft opgezet om haar weg te werken. “Hij is in Coronie gekomen en is vanuit een bepaalde hoek goed geïnstrueerd om gericht aanvallen te plegen op de dc. Zijn werkwijze is hetzelfde als vanwaar hij geïnstrueerd wordt. Ze praten normaal met je, maar zetten een heel plan op om je te breken”, zegt Ramdien aan Starnieuws.

Niekoop vindt dat hij onrechtmatig zijn verblijfplaats moest ontruimen omdat hij een aantal dagen wegbleef om zich te beklagen bij de directeur van Regionale Ontwikkeling. Niekoop meent dat de dc misbruik maakt van haar functie als hulpofficier en dat zij vervangen moet worden. Dit, omdat ze niet deugt. “Mijn verblijfplaats was een ambtenarenwoning die geïmproviseerd was als een hotel met twee slaapkamers. Op 10 februari 2012, zat ik in mijn woning en ik werd verrast door de dc. Ze was in gezelschap van de politie en de speciale eenheid. De dc gaf aan dat ik de woning moet ontruimen. Ze wilde toen als hulpofficier optreden en de politie misbruiken om dit bevel uit te voeren”, voert Niekoop aan.

Anderen gedupeerd
Ramdien zegt dat Niekoop onterecht een dependance in het logeergebouw bezet hield. “Sedert 19 januari is hij met de sleutels van het gebouw verdwenen, terwijl er nog tien andere RO-ambtenaren erin verblijven. Deze werknemers hebben dagenlang onder een manjaboom moeten blijven. We konden Niekoop niet bereiken. Ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling kon hem niet bereiken” , aldus Ramdien.

Ze merkt op dat ze een tip kreeg dat hij in de woning vertoefde. Volgens de dc Niekoop vertoont agressief gedrag en besloot ze daarom samen met de politie te gaan om hem beleefd te vragen om de woning te verlaten. “En dat heeft hij ook gedaan, omdat hij wist dat hij verkeerd handelde. Hij is nu al drie maanden bij ons in dienst, maar zijn verzuim is erg hoog. Ook heeft hij problemen gehad met onze financiële man, omdat hij de lakens wou uitdelen”, aldus Ramdien.

 

Dc Harriet Ramdien: ‘Ik laat niet met mij sollen’

14-02- 2012

Kenneth Niekoop, een ambtenaar van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, is op 10 februari door districtscommissaris Harriette Ramdien ontruimd. Niekoop is al 3 maanden op het commissariaat in Coronie is aangesteld voor het opzetten van het Bureau Informatiecentrum ( BIC). Volgens Niekoop kon hij op een gegeven ogenblik qua denken en handelen niet meer door dezelfde deur met de dc. Dit was voor hem de reden een schrijven te richten naar de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling met het verzoek overgeplaatst te worden naar Paramaribo. De dc kreeg een kopie van deze brief. Niekoop geeft tegenover Dagblad Suriname toe vanaf 19 februari niet aan het werk te zijn verschenen  zonder opgave van redenen.

De ontruiming wordt door hem bestempeld als ongrondwettelijk. Volgens Niekoop was de dc slechts vergezeld van een brigadier van politie en 7 leden van het Ondersteuningsteam. Niekoop was op dat moment in de woning. ‘Dit kan niet, terwijl de gewestelijke politiecommandant die in het district is, nooit op de hoogte is gesteld.’ Niekoop maakte persoonlijk contact op met de gpc, waarna hij de woning toch verliet. ‘Als ik wilde, kon ik gewoon in dat huis blijven.’

Dagblad Suriname maakte ook contact met Harriette Ramdien. Ze legt er de nadruk op dat Niekoop vanaf 19 februari is weggebleven zonder dat zij enig idee had waar hij was. ‘Hij nam zijn telefoon niet op, hij was onbereikbaar.’ Zij stelde het ministerie van RO op de hoogte hiervan. Het departement gaf de dc de opdracht een schrijven te richten aan Niekoop. Dit gebeurde op 30 januari. Na dit schrijven, richtte Niekoop een brief naar de directeur met het verzoek overgeplaatst te worden naar Paramaribo. ‘Het kan toch niet, je meldt je niet aan op het werk en je houdt jezelf onbereikbaar. Meneer Niekoop wilde vakantie houden in Coronie en pas werken wanneer hij dat wilde.’

De dc geeft verder aan dat aan Niekoop onderdak was geboden in een dependance van het logeergebouw. Daarin zijn ook 10 ambtenaren werkzaam voor onderhoud. Vanaf 19 januari waren zij noodgedwongen op het erf te verblijven. De dc zegt wel over een reservesleutel van het gebouw te beschikken. Zij deed het gebouw echter niet open uit privacyoverwegingen. Op 10 februari kreeg zij bericht van enkele bewoners dat zij licht zagen in een van de kamers. ‘Ik dacht dat er een inbreker daar was. Ik ga met de politie ernaar toe en wie zag ik naar beneden komen, meneer Niekoop. Ik kreeg de schrik van mijn leven. Hij hield zich gewoon schuil daar.’ Ramdien bekent dat zij Niekoop de opdracht heeft gegeven uit het logeergebouw te gaan. ‘Ik heb het gedaan en niet de politie. Ik heb de politie erbij gehaald ter bescherming van mij.’ Ramdien zegt totaal niets verkeerds gedaan te hebben. ‘Ik heb kordaat gehandeld als dc, ik laat niet met mij sollen.’

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.