De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 1/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, No 56, 73ste jaargang, d.d. 15 juli 1921

 

Een twijfelachtig succes voor pater De Kort die zijn mannen liet uitbuiten.

ln De Surinamer van Zondag jl. vinden wij onder de titel: „Een succes van het Vereenigsleven” een stukje waaruit wij hieronder het grootste en voor ons essentieele deel ontleenen:  „Gelijk men weet, is de toestand’ van het Kanaal in Coronie aller-erbarmelijkst. Kort geleden zijn de heeren Kempees en Ter Laak ernaar toe vertrokken en hebben getracht werkvolk te krijgen om met den modder-eg het kanaal weer uit te diepen. “Als loon voor het werk, dat enkele uren hoefde te duren naar men meende, werd aangeboden f. I.00.  Voor menschen, die daarbij in het water moesten f. 1.50. „De Coronianen’ bleken echter voor niet minder dan f.2.50 dit te willen doen. „Toen de heeren uit Coronie vertrokken, was er nog niets gedaan.„

Vandaag ontvingen wij daaromtrent een schrijven, met nadere bijzonderheden. „Vóór hun vertrek waren de heeren Kempees en Ter Laak aan de Pastorie geweest en hadden den Leider der St. Jozefsvereeniging, den Weleerwaarden Pater de Kort gevraagd, of hij met zijn mannen dit werk niet kon doen. Zijne  Eerw. riep zijn mannen op en nu is alles afgeloopen. 20 mannen hebben van ’s morgens 7 tot ‘s namiddags gewerkt. Aan de linkerzijde het kanaal werd een pas gekapt, want aan beide zijden moest getrokken worden. Met 40 man is toen de „kaaiman”[1] getrokken, terwijl er een 6-tal -opzaten, om te sturen om diep in de modder te kunnen dringen.”

Hierna besluit de schrijver aldus: „Voorwaar een succes voor den Weleerwaarden leider, die dit mocht gedaan krijgen van zijne mannen. Weer een bewijs te meer, wat goede organisatie vermag en wat men met vereenigingsgeest kan bereiken”.

Wij kunnen dit succes niet anders dan twijfelachtig heeten. Uit de mededeelingen van De Surinamer blijkt ten eerste dat men het werk onderschat had. Het heette – en dit had onze correspondent Coroniaan ook geschreven – dat het werk slechts enkele uren zou duren. Bij de uitvoering bleek het, volgens de mededeelingen van De Surinamer een heele dagtaak van 8 uur gevorderd te hebben.

Meent de schrijver dat in deze tijden voor dit soort werk een dagtaak met f 1 betaald is? Zelfs een „koelie” zou daarvoor danken. De heeren van Openbare Werken hebben dus feitelijk een inderdaad onaannemelijk laag loon aangeboden, waarvoor geen enkele goede verdediging zal kunnen worden aangevoerd. Het gemeenschapsargument kan hier geen opgeld doen. Immers dat zou alleen van kracht kunnen wezen bij calamiteit: watersnood, brand, e. d.

Als men dit hier wel zou aannemen, dan zou men zich ook gerechtigd kunnen achten aan de werklieden, en hunne superieuren, aan spoorwegen, rivier- en zeediensten, sluizenaanleg, enz. ook werk te vragen tegen half of kwart loon. Maar wie zou dat durven? De Eerwaarde Leider die zijn mannen er toe bracht, het werk tegen dat belachelijke loon te doen verlichten, heeft ze laten uitbuiten ten behoeve van ………… een succes van twijfelachtige aard. Wij waarschuwen tegen herhaling van een dergelijke manoeuvre. Wij gelooven dat botsingen met arbeiders die aldus onderkropen worden, niet zullen kunnen uitblijven; maar meer nog zijn wij overtuigd dat de mannen zich dat op den duur niet zullen laten aanleunen. En weg is de organisatie en het gezag van Pater.

Het R.K. Vereenigingsleven bloeit in Nederland. Maar de leiders weten daar te best dat zij alleen durend succes kunnen hebben wanneer zij de belangen der leden – en niet in de laatste plaats de materieele – bevorderen. Ze laten uitbuiten, daar denken ze niet aan! En met reden,

v. O.[1] Soort ploeg/eg om de modder zacht en week /vloeibaar te maken

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.