Land van Melk en Honing1

Bron:koloniaal dag- en advertentieblad SURINAME van 26 april 1921, nr 33.

Coronie.

Dat het district Coronie, trots zijn isolement, niet de minste is onder de districten blijkt uit het verslag, van een lezing door de Ds. Cs. Juta gehouden voor de Vereeniging ‘„Nieuw Leven” en opgenomen in „De West” van 22 dezer en waaraan wij het volgende ontleenen:      

Bevolking. Op het einde van het jaar 1920 waren 2573 zielen of 73 meer dan in 1919.                                                                                                                                                                       

Productie.
De productie bedroeg in:

  1920 1921
Kokosnoten 2.100.400 2.082.000
Cacao (in KG) 29.120 27.350
Koffie 8.240 7.885
Bananen (in bossen) 51.060 51.080
Koorn (in KG.) 33.070 27.680
paddi (in KG.) 72.600 70000
Aardvr. (in KG.) 102.560 100.750
Bacoven (in bossen) 4.710 4,720
Sinaasappelen 15.300 14.000

De productie werd grootendeels uitgevoerd. Zoo werden uitgevoerd 873.284 kokosnoten en een hoeveelheidkokosolie gelijkstaande aan 6091 blikken. De waarde van een kokosnoot stellende op 13 cent en van een blik olie op f 28, vertegenwoordigd de uitvoer van kokosnootenproducten een waarde van van f 219.074, of ruim twintigduizend minder dan in 1919. Spreker vergeleek de productie van eenjarige gewassen met die van eenige voorgaande jaren, teruggaande 1908:

Produkt jaar jaar jaar jaar
  1908 1915 1919 1920
Paddi  (kg) 1800 1800 70.000 72.600
Bananen (bossen) 47.700 18.000 51.000 51.000
Koren (kg) 15.500 9.500 27.000 33.000
Aardvruchten (kg) 48.700 13.400 100.700 102.560

 Het aantal runderen liep terug van 262 tot 199.
De varkensteelt daarentegen nam toe met byna duizend stuks. Aan het eind van het jaar telde Coronie 3955 varkens, of 956 meer dan het jaar te voren. De uitvoer bedroeg 1520 stuks tegen 1258 in 1919. De waarde van de uitgevoerde varkens wordt gesteld op f 91.200 terwijl geslacht werd voor een waarde van zeven duizend gulden. De veekweek in Coronie telt verder 27 paarden, 124 ezels, 2 muilezels en 68 geiten. De pluimveeteelt is niet uitgebreid. Nochthans werden uitgevoerd 242 hoenders.

Visscherij.
In 1920 werden 591 colli visch naar Paramaribo uitgevoerd, ter waarde van negen duizend gulden. Hieronder is niet begrepen wat door Coroniaansche visschers uit zee direct naar Paramaribo werd gebracht.                     

Uitvoerwaarde                                                                                                                                                        De totale waarde van den uitvoer bedroeg f350.815. Dit geeft een gemiddelde per hoofd van f 140. Hetzelfde gemiddelde werd berekend voor 1919. In 1916 bedroeg de uitvoerwaarde per hoofd slechts f57 en het jaar daarna f82. De uitvoerwaarde van het afgeloopen jaar zou ongetwijfeld hooger zyn geweest, ware het niet, dat in verband met de daling der pryzen van kokosolie in December heel wat voorraad van dit artikel achtergehouden werd in Coronie.

Scheepvaartkanaal.
Daar steeds grooter moeilykheden worden ondervonden met het scheepvaartkanaal, zijn ernstige plannen in overweging om afdoende verbetering daarin te brengen.

Bovenstaande cyfers geven o. i. een geheel ander beeld van het district Coronie dan het Rapport van het S. S. S. waar wij op blz. 170 lezen:  „In Coronie, een plaatsje van 2500 Creoolsche inwoners, was voor een rijksdaalder per werkdag van 8 uur geen mensch te vinden „om den tuin van een der ambtenaren nu en dan schoon te maken, hetgeen niet belet, dat het meerendeel dier lieden als onvermogend beschouwd wordt en geheel Coronie niet meer dan f 7500 „aan directe belastingen opbrengt.”

Wy zouden gaarne zien dat de Ds. Cs. van Coronie ook een overzicht gaf van de Bestuursuitgaven per hoofd voor dit district in vergelyking met de inkomsten. Te hopen is het dat van Bestuur’swege maatregelen zullen worden getroffen opdat in den vervolge zooveel mogelijk door ieder der andere Ds. Cn. het gegeven goed voorbeeld van de Ds. Cs. van Coronie zal worden nagevolgd en telkenjare aan de belastingschuldigen rekenschap gegeven van de groei dan wel de achteruitgang van hun district. In Coronie wordt de Groote Landbouw zoo goed als niet uitgeoefend en drijft dit district alleen op Kleine of als men wil Middenstandlandbouw. Waar nu een der Rapporteurs van het S. S. S. de heer E. Snellen in ons midden vertoeft en de gewichtige betrekking van Landbouwdirecteur bekleedt daar verwachten wy dat een nadere kennismaking met Coronie hem tot andere ideëen zal brengen en ZHEG (zijne hoogedelgestrenge) i zal willen medewerken om Coronie uit zijn isolement op te heffen hetzy door een overland verbinding dan wel door afdoende verbetering van het Scheepvaartkanaal waardoor een betere overzee verbinding zal ontstaan. Moeilijkheden, welke ook by het tot standkomen van deze werken moeten en kunnen overwonnen worden en mogen o. i. nooit een beletsel zyn om die werken uit te voeren. Coronie verdient geholpen te worden. Coronie heeft een toekomst.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.