Een volksvertegenwoordiger voor Coronie

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, anno 1929. 81ste Jaargang No 11 d.d. 5
februari 1929

Coronie 28 januari 1929

Mijnheer de hoofdredacteur,

Wilt u onderstaande een plaatsin uw blad geven.

Oproeping

Het district Coronie zoekt een volksvertegenwoordiger, die geneegen is bij zijn taak, om de algemene belangen te dienen, zich ook wil belasten meer speciaal de belangen van Coronie in ’s landsvergaderzaal te dienen, en voor te staan. Men verlangt, dat hij bij het indienen van Wetsontwerpen, vooral fiscale die ten nadeele van Coronie moeten geacht worden, daar tegen zal ageren, opdat ze niet zullen aangenomen worden, daar hij zijn mede-leden volksvertegenwoordigers zal weten te overtuigen, en dus den opzet van het Bestuur zal verhinderen. Men verlangt ook, dat hij minstens 3 maal per jaar Coronie zal bezoeken en contact met de bevolking zal houden om van alles op de hoogte te zijn. Reis- en verblijfkosten zijn voor Coronie. Zodra de kieswet gewijzigd wordt en kiesdistricten worden ingesteld,waardoor de almacht van Paramaribo vervalt, eindigt de overeenkomst. Reflecterenden gelieven daarvan in dit blad te doen blijken, waarna verdere bespreking zal volgen. Dank voor de plaatsing M. d.R.

Hoogachtend,

B.

Opmerking redactie Koloniaal Nieuws- en advertentieblad: Dit stil verwijt verdienen de huidige Statenleden niet; zij trachten toch naar best weten de belangen van alle ingezetenen ongeacht de woonplaats te behartigen. Dat het bezoeken van de districten hoog gewenscht is, wie zal dat ontkennen? Maarhet Kol. Bestuur en de Regeering wenschen dit echter niet en werken dit stelselmatig tegen. (Redactie Suriname)

Vervolg: Kol. Nieuws- en Advertentieblad Suriname, Anno 1929. 81ste Jaargang, nr 16,
22 februari 1929.

Coronie 12 februari 1929

M. de Hoofdredacteur!

De redactie heeft onder onzen oproep om voor Coronie een volksvertegenwoordiger te vinden die meer speciaal de belangen voor ons District zou willen voorstaan een nootje geplaatst waarin in dat stuk een stil verwijt voor de Statenleden wordt gezien wat deze niet verdienen. Zij trachten toch naar “best weten” de belangen van alle ingezetenen ongeacht dc woonplaats te behartigen.

Dat nemen wij direct aan. En om dat “best weten” nu te verruimen, daar het Bestuur de Statenleden zelfs niet wil toestaan van de Koloniale vervoermiddelen als zodanig (in de kwaliteit) gebruik te maken om hun kennis (best weten) te verruimen deden wij ook in die oproep. Het loont de moeite niet om hierop verder in te gaan.

Onder onze vigeerende kieswet en kiesreglement zijn de Statenleden toch moeilijk te beschouwen als vertegenwoordigers van alle ingezetenen ongeacht de woonplaats. Hadden we een ware volksvertegenwoordiging dan zou dit dezer dagen bij de behandeling der Legesverordening wel blijken. Art 9 van het Reg. Regl. zegt duidelijk: leder heeft het recht verzoekschriften in te dienen bij de bevoegde macht zowel in Nederland als in de Kolonie. Maar wat blijft er nu van dat recht over, als het Kol. Bestuur zegt: „ja wel dat is je recht en ik ontneem je dat ook niet maar om er gebruik van te kunnen maken betaal je me eerst f.6.00 en als ik je dan recht verschaf, zijn die f.6.00 voor mij”. Zou de wetgever dat bedoeld hebben? Nooit! Maar ‘t is een maatregel om voor de bevoegde macht (Gouverneur) een massa zaakjes geheim te houden. Geen wonder dan ook dat onder het laatste bestuur die leges tot f.6.00 zijn verhoogd, en alles wat aan de Gouverneur gericht wordt als verzoekschriften waarvoor leges betaald moet worden, beschouwd wordt.  En ‘t is hier weer het volk de minder man die de dupe is, omdat hij die f.6.00 niet vooruit betalen kan. Zou een ware volksvertegenwoordiger zoon legesheffing, die nog wel in Strijd is met het regeeringsreglement, ooit goedgekeurd hebben —misschien naar “best weten”. Ja!

Dank voor de plaatsing M de Red.

Hoogachtend,

B

Opmerking redactie Koloniaal Nieuws- en advertentieblad: Opname van „Ingezonden stukken” betekent niet dat wij ons met de inhoud daarvan vereenigen. Wat dit stuk betreft, willen wij dit speciaal nog in herinnering brengen. Wij achten het o.i. billijk dat wanneer ingezeten gunsten vragen, zij ook iets bijdragen in de kosten van de gouvernementsadministratie.(Redactie Suriname.)

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, anno 1929. 81ste Jaargang No. 24, d.d. 22 maart 1929

M.D. R

Voor eenige tijd werd uit Coronie een oproep gedaan om een Volksvertegenwoordiger die bereid zou zijn de Districtsbelangen meer speciaal te willen behartigen. Men heeft daarin ironie meenen te zien maar ’t is hooge ernst. We zijn het met uw kantteekening op dat stuk, dat de Statenleden naar hun “best weten” handelen geheel eens, maar juist aan dat “best weten” hapert het, en daarvan kunnen wij de dupe zijn en dat zouden we gaarne anders zien, vandaar die oproeping. En dat zulks nodig is, blijkt o.i. wel heel duidelijk in de laatste Statenzitting van 28 februari. Bij de rondvraag deed het Statenlid Cool de mededeling (volgens 4e verslag van die zitting in No. 20 van uw blad) dat ZEd (Zijne Edelachtbare, red. Coronie.eu)  in Coronie was geweest en ondervonden heeft de overlast van de talrijk losloopende honden aan de ingezetenen veroorzaakten. Of ZEd. zelf die overlast heeft ondervonden blijkt daaruit niet, maar dat zullen we maar aannemen en nu zou volgens ZEd’s mening een hondenbelasting tot gevolg kunnen hebben dat de nachtrust der ingezetenen minder wordt gestoord.

Was ZEd in Coronie bekend dan zou hij weten dat op ieder bewoond erf als regel, dag en nacht cocosnoten liggen, en dat daarvoor de honden gehouden worden om die ‘s nachts te bewaken.

Dat er door sommigen te veel van die gladakkers gehouden worden, is niet tegen te spreken, maar evenmin dat een belasting de honden misschien zou doen verminderen maar niet zou doen verdwijnen, want ze zijn hier nodig om de dieven op ‘n afstand te houden.

Een belasting zou dus het euvel niet verhelpen. Maar de heer Cool is nog niet klaar en begreep ook niet waarom tot nu toe in Coronie geen huurwaardebelasting wordt geheven. Wat heeft dat nu met de honden te maken? Is ZEd zoo verzet om de Coronianen belasting op te leggen? Laten we hem dan zeggen dat op Coronie evengoed en naar de dezelfde maatstaf de huurwaardebelasting wordt betaald als in Paramaribo en dat sedert de invoering dier belasting, althans sedert tientallen jaren. Is ZEd. dan op Coronie gekomen om te recherseren naar belastingobjecten dan is hij niet erg gelukkig geweest, we meenden dat hij rust voor zijn zenuwen kwam zoeken. Met dat al is het toch bar dat een volksvertegenwoordiger zoo zijn onwetendheid toont, en dat in een openbare vergadering. Ziet u,  M. de R. dat onze oproep dus niet zonder grond kan geacht worden.

U dankend voor de verleende plaatsruimte.

Hoogachtend,

B

Terug naar De Coroniaan of lees ook onze column!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.