Paulus en de hartrotziekte

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname,  17 augustus 1923, no 67

Brieven van Paulus.

Coronie, 9 Aug. ’23.

Jaren geleden schreef ik, dat een politiebeambte ingebroken had in een varkenshok.

Bedoelde beambte maakte procesverbaal op tegen mij, doch vóórdat dit procesverbaal den DC bereikte, kwam er een verstandige beambte ter plaatse, waar de vergadering van 3 beambten gehouden werd en deze verstandige man wist zijne collega’s op hun domheid te wijzen, zoodat het procesverbaal in stukken werd gescheurd.

Thans heb ik ook over varkens geschreven en zeide men daarvan: indien onze vereeniging reeds zedelijk erkend[1] was, dien Paulus voor den rechter brengen. Die varkens geven mij toch moeilijkheden!  Is er nu ook geen verstandig man te vinden om dien heer op zijne domheid te wyzen en hem te zeggen dat de pers voor hem openstaat om recht te zetten wat ‘n ander heeft krom gemaakt? Of is dit onmacht?

Het spijt mij evenwel bedoelden heer te moeten zeggen, dat beschaafde menschen den beschaafden weg volgen en geen vereeniging zedelyk wenschen verklaard te zien om gewelddadigheden te plegen.

Maar het ligt in de lyn van dien heer om de geweldenaar uit te hangen. Daarom doe ik myn best om hem beschaafde manieren te leeren.  Evenwel tot nu, zonder succes. Referte aan het gebeurde op Zaterdag 28 Juli j.j.

De heer Bakker heeft geruimen tijd al aangekondigd, dat van zijn hand een brochure over de hartrotziekte verschijnen zal. Ik hoop niet dat bedoelde heer het my kwalijk zal nemen, als ik U nu bericht, dat ik heel spoedig de hartrotziekte – ik bedoel de verordening, toepassing, etc. – zal behandelen.

Zoo iemand bevoegd is over de hartrotziekte. te schrijven, dan is het is het zeker de heer B.,  jammer dat hij het tot nu toe niet gedaan heeft. Of is het misschien ter perse?

Ik heb gemeend te wachten op die brochure. Daar die evenwel tot nu toe niet verschynt, wil ik mijn wachten niet al te lang meer rekken. Mogelijk krijgen wij dan ook tegen dien tijd een zedelijk erkend lichaam en kan men dus gerechtelijk vervolgen …..„de roet in het eten gooiende”…,

Paulus.

P.S.

M de R. kunt U my mededeelen of het duel in Duitschland verboden is ?                                                                                                                                                                                       P-

Absoluut. Red.


[1] Alleen zedelijk erkende verenigingen hadden in die tijd rechtspersoonlijkheid, en rechtspersoonlijkheid was toen wel een vereiste om als vereniging te kunnen procederen voor de rechter (redactie coronie.eu).

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.