Brieven uit Coronie.

Anno 1929. 81ste Jaargang SURINAME No. 19. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad DINSDAG 5 MAART 1929

Coronie, 25 Febr. 1929

Onze Commissaris is voor enige dagen naar de stad geweest en was het bevel over Coronie weer in handen gesteld’ van den Districtsklerk en vanzelf hebben weer de gewone toneeltjes zich afgespeeld op het Districtskantoor. Wanneer zal het Bestuur toch eens gaan begrijpen dat het gezag ondermijnd wordt als dat in handen gesteld wordt van personen die alle tact en geschiktheid missen om dit uit te oefenen?

En dat hebben we nu op Coronie reeds meer dan een jaar lang moeten beleven, en velen hebben daarvan de last en moeilijkheden ondervonden, ‘t Is te hopen dat er met de komst van den Gouverneur — die zoo het gerucht wil ons in begin Maart zal bezoeken — ook een einde aan zal komen.  Zoo men zegt zal Zijne Exc. hier drie dagen blijven, men kan dus verwachten dat de bedoeling is het district, niet in vogelvlucht maar degelijk te inspecteren, en er is waarlijk ook veel te zien, en veel wat anders en beter moest zijn, waartoe zeker ons dichtgeslibd scheepvaartkanaal wel is de eerste plaats kan gerekend worden, want dat schijnt men maar niet te willen in orde maken. Er is voor het bagatelletje van honderd duizend gulden een sluis gebouwd om dat kanaal diep en breed te spuien, er is steeds plenty water in voorraad en toch houdt men die sluizen angstvallig gesloten, en worden allerlei drogredenen en leugenachtige redenen ten beste gegeven, om daaraan een schijn van noodzaak te geven.

Inmiddels moeten wij onze goederen naar het strand brengen en afhalen, over een afstand van een uurtje gaans (ruim 4 kilometers) om daar aan de monding van het kanaal in de booten geladen en gelost te worden. Dat moet alles per as (met  wagen/rijtuig, redactie Coronie.eu)  geschieden en nu mogen we van onzen wagens, die we ook daarvoor nodig hebben voortaan ook belasting betalen. Nijverheid is hier niet.  ’t  Zijn alle landbouwproducten die te vervoeren zijn om verzonden te worden, dus of men de landbouw met al die lasten ook terwille is, en aanmoedigt. Het heeft er meer van dat alles beproefd en uitgevonden wordt om de kleinlandbouwer, die het toch al zoo hard te verantwoorden heeft, het bestaan onmogelijk te maken. We willen afwachten of het bezoek van onze Gouverneur hieraan wat ten goede zal kunnen veranderen. En er is nog veel meer, om maar iets te noemen, het opdoeken van de stalweide, de verkoop van het voorland van Totness, het in gebruik nemen van ons openbaar plein voor de Radio waarvoor veel beter en geschikter gelegen terreinen aanwezig zijn,het verwaarloozen der lozing van de vestigingsplaats Totness.

Het gebrekkige politietoezicht dat tegenwoordig geheel in handen is van de buitengewone agentenvan politie, terwijl de effectieve politiemacht van 4 man uitsluitend gebezigd wordt op het Districts-kantoor om een hofhouding uit te beelden en op de Commissarisen de brandkast te passen. Een brandspuit en toe behoren zonder brandweer om deze te bedienen. Het ontbreken van een behoorlijk lokaal omhuwelijken te voltrekken, daar het aangewezen kantoor van den DC door dezen niet beschikbaar wordt gesteld. Het ontbreken van geschikte translateurs of tolken o.a. op de terechtzittingen. Onvoldoende toezicht op de geschiktheid van de bemanning der kotters die passagiers vervoeren over zee.  Niet voldoen aan de voorschriften der postwet om brieven enz.  die niet afgehaald worden bijtijds door de politiete doen bezorgen, het niet naleven. . . maar ik zal lievermaar ophouden anders mocht men allicht vragen is er op  Coronie helemaal niets goed?

En dan zou ik misschien moeten zeggen: gelukkig ja zelfs heel veel maar helaas dat is gewoonlijk niet van ‘t Gouvernement, en dan zou ik persoonlijk worden misschien en dat mag niet, een correspondent moet objectief blijven, dus stoper mee.

Maar een zaakje moet ik nog vermelden, ‘t is dat het tegenwoordig met de post niet in orde is, en er iedere mail klachten zijn dat couranten vermist worden. Men kan aan het bandje zien dat ze uit het pak gehaald zijn,maar waar? en door wie? We hadden een tijd geen klachten gehoord maar er schijnt weer een liefhebber te zijn die graag kranten leest op ‘n ander zijn kosten. En begreep zoon individidu nu maar hoe onaangenaam dat in z’n district is waar men14 dagen op de kranten zit tewachten, dan zou hij misschien de Coroniaan met rust laten maar dat schijnt de smakker ook niet te begrijpen.En nu zal ik ‘t er maar bijlaten.

CORONIAAN.

Terug naar De Coroniaan of lees ook onze column!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.