De NDP en PALU hebben Coronie 30 jaar teruggeworpen 2/2

“Het is tijd dat Coronie zijn plaats inneemt. Coronie first. Coronie stemt jaar in jaar uit om de ontwikkeling aan hen voorbij te zien gaan. Anderen leven in weelde en toch stemmen de Coronianen emotioneel voor hen.” (Marinus Cambiel, ondervoorzitter van de ABOP in 2017)    

 

De laatste 5 jaar: periode 2015 – 2020 (NDP solo)

Voortzetting lippendienst aan groeipotenties van Coronie.

Allereerst mijn excuses dat ik nu pas deel 2/2 van het tweeluik publiceer. Het verzamelen van informatie ging moeizamer dan verwacht evenals het vinden van een juiste insteek. Dit is geen column, maar – net zoals deel 1/2 – een beschrijving van wat de regering de afgelopen 5 jaar heeft  gedaan voor Coronie. Het is erg lang geworden omdat ik niet ongedocumenteerd onderwerpen wilde aansnijden.

In deel 1/2 van dit tweeluik heeft u kunnen lezen hoe slecht de regering PALU/MC is geweest voor het district Coronie.  Deze partijen hebben in Coronie  geen enkele vorm van vooruitgang gebracht; uitsluitend terugval. Toch lukte het beide partijen in 2015 hun zetel in De Nationale Assemblée (DNA), veilig te stellen.

Kritiek op de vorige regering betekent niet automatisch dat je de nieuwe regering omarmt. De eerste daden van de nieuwe regering geven in ieder geval geen reden tot hoop dat zij m.b.t. Coronie van een andere aanpak zal uitgaan dan de vorige.

Hiermee bedoel ik onder andere de reactie van de regering op de onrust van de vorige week in Coronie. Om de onrust die daar was ontstaan en leidde tot een wegblokkade te dempen, werden voedselpakketten uitgedeeld in Coronie. Dit is een vorm van dor’ai (onderschatting) dat gebaseerd is op de idee van ”Coronie als samenleving die verzorgd moet worden”: geef ze vis in plaats van een hengel, een overheidsbaan in plaats van een tyap, dan ben je klaar. Maar Coronianen dragen zelf ook bij aan deze beeldvorming, omdat zij zich ontvankelijk tonen voor dit soort dor’ai’s. De generatie van mijn ouders had dit niet.

Ik had niet verwacht dat PALU-kandidaat Anton Paal zich in 2015 herkiesbaar zou stellen in Coronie, laat staan dat hij opnieuw verkozen zou worden. Maar hij wist kennelijk hoe hij het Coroniaans varkentje moest wassen en daarna lekker moest pamperen tot stemvee.

Het bevreemdde mij daarom dan ook dat zijn opvolger, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, na de verkiezingen van 2020 – schijnbaar geschokt in zijn moreel –  zijn beklag over deed dat de NDP met grof geld de verkiezingen in Coronie had beïnvloed. Gonsalves weet zelf heel goed hoe het toegaat in Coronie. Trouwens, als Paal zijn zetel niet had gekocht in 2015, had Gonsalves het daarna ook niet kunnen overnemen.

Voor ik verder ga attendeer ik u bij voorbaat op iets opmerkelijks. Alle bestuurders die hierna de revue zullen passeren gebruiken het woord potentie of een afgeleide daarvan als ze iets moeten vertellen over de groeimogelijkheden van Coronie.  In deel 1/2 had ik het reeds hierover. Politici krijgen er maar geen genoeg van de potentie van het district te roemen, om vervolgens het daarbij te laten.

  Regeringsbeleid waterbeheer Coronie: pappen en nathouden!

Een jaar voor de verkiezingen van 2015, 10 mei 2014, zei LVV-minister Soeresh Algoe in De Nationale Assemblee (DNA): dat Coronie de potentie heeft om een groot agrarisch district te worden door de bodem, het klimaat en het beschikbare irrigatiewater. Met de verkiezingen van 25 mei 2015 op komst was het dus weer tijd voor lippendienst aan de ontwikkeling van Coronie: De zwampkerende dam in Coronie is pas verhoogd en verbreed, deelde de bewindsman mee. Hierdoor kan een betere regulering van het zwampwater plaatsvinden. (..) in onderzoek zijn de kunstwerken die in de oostelijke streng van de dam moeten worden geplaatst voor een efficiënt waterbeheer”.

In aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2015 zei Tarnadi als lijsttrekker van de NDP Coronie aan Starnieuws d.d. 18 maart 2015  het volgende: “Het heractiveren van de rijstsector, ondernemerschap, weg werken van de werkloosheid en goede natte en droge infrastructuur zijn enkele zaken die hoog op mijn lijst staan”.

In juli 2015, dus kort na de verkiezingen van 25 mei 2015, was het weer raak: water uit de zoetwaterzwamp was na een forse regenbui weer op hol geslagen, waarbij de landbouwgronden onder water waren gelopen. Dat zou niet meer mogen gebeuren als je let op wat Algoe zich een jaar eerder had voorgenomen met het waterbeheer in Coronie.  Vervolgens heeft de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, op 25 juli 2015 een werkbezoek gebracht aan Coronie. Dit was in het kader van de inspectie van de uitgevoerde ontwateringswerkzaamheden, die al bijkans een maand gaande waren. De minister werd bijgestaan door een groep deskundigen van het ministerie en de aannemer die de werkzaamheden in Coronie uitvoerde. “We zijn er vanwege de grote achterstand in onderhoud, nog lang niet. De volgorde is met de dc en de volksvertegenwoordigers van de werkzaamheden opnieuw doorgenomen. Dat gaat de komende dagen door”, zei Parmessar.

(..) Over de aanpak van de waterkende dam bij de zoetwaterzwamp zei Parmessar: Het ligt in de bedoeling dat er een structurele aanpak komt voor dit probleem. De dc, en de ministeries van OW, LVV, en RO hebben samen met de dr- en rr-leden van Coronie om de tafel gezeten om hun uit te leggen wat de problemen precies zijn. 

Ik weet helaas niet wanneer het openbaar bestuur doordrongen zal zijn van het probleem. Bestuurders uit Paramaribo krijgen het bij elk bezoek aan Coronie steeds opnieuw uitgelegd, maar zodra ze terug zijn in Paramaribo zijn ze het allemaal weer vergeten.

In Times of Suriname van 6 januari 2016 lees ik:  Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani wil een goed waterbeheer in het district Coronie. De burgervader zegt dat het afgelopen jaar hard aan de weg getimmerd is aan de infrastructuur van het district. Hij vindt het belangrijk dat de landbouw- en woongebieden een beter waterbeheer hebben.  Bij grote neerslag is vooral gewerkt aan een goede afwatering. De burgervader is bezig om studenten van de Anton de Kom Universiteit aan te trekken om een onderzoek te doen en met voostellen te komen hoe het water adequaat te beheren. Ramdhani geeft aan dat er voldoende zoetwater in het district is, maar het stroomt naar de zee, omdat er geen goede waterbeheersing is. In de droge tijd komen de mensen watertekort. Bij een goede waterbeheersing zou dit geen probleem zijn”.

Iedereen weet dat de enige oplossing is: het water in het district te laten circuleren zoals in vroeger tijden. Bovendien moet je experts op het gebied van waterbeheer inzetten en niet studenten die moeten proberen opnieuw het wiel uit te vinden.

Ramdhani had als districtscommissaris (dc) van Coronie op 15 april 2014 het stokje overgenomen van Harrold Sijlbing. Ramdhani was net als Sijlbing zelf iemand die aan een baan geholpen moest worden. Ramdhani moest als dc van Saramacca het veld ruimen wegens een bonnetjesaffaire. Kort voor de verkiezingen van 25 mei 2015 werd deze bonnetjesaffaire vakkundig opgelost, wellicht om hem in alle rust zijn werk als NDP-dc in Coronie te laten doen. Als NDP-dc heeft hij daarna de verkiezingen van 25 mei 2015 in Coronie afgerond. In feite was daarmee zijn taak in Coronie volbracht en hoorde je daarna dan ook nog maar weinig van hem, tenzij het ging om het verlenen van lippendienst aan de potenties van Coronie. Dc Ramdhani is rond 9 juni 2016 ter beschikking gesteld van de minister van R.O.  Daarna verdween hij in de anonimiteit. Over de uitvoering van het onderzoek door ADEK-studenten is nooit meer wat vernomen. De functie van dc werd nadien waargenomen door dc Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie.

Op 25 mei 2016, dus precies 1 jaar na de verkiezingen van 25 mei 2015, bracht Bouterse een halfbakken officieel bezoek aan Coronie.  Het verbaasde mij zeer dat een rasechte Coroniaan als Alexander Feller met Bouterse om de tafel ging zitten om te praten over de toekomst van Coronie. Van deze man had ik het niet verwacht, omdat hij zo vaak teleurgesteld was in politici en er volgens mij allang klaar mee was. Ik vermoed dat hij toen gedacht moet hebben: laat mij het een laatste keer proberen.

In een vurig betoog in het Sranantongo noemde Feller toen de bouw van de nieuwe dijk een misleiding: “Geef ons het zoet water terug want dat moet terug naar de zee; het ecosysteem moet hersteld worden”. Bouterse beloofde toen alle ondersteuning te geven. “Niet vanuit de regering, maar vanuit het kabinet. Want productie, dat na mi tori en ik heb geloof in Coronie!”. Bouterse beloofde toen ook dat hij zou terugkeren naar Coronie voor een meer inhoudelijk gesprek. Maar hij kwam niet. DNA-lid Gonsalves deed daarna in een DNA-vergadering nog een emotionele oproep aan Bouterse om zijn belofte na te komen. Dat heeft niet mogen baten.

Op 10 september 2016, was er weer een dambreuk op Burnside: De waterkerende dam ter hoogte van Burnside was over een lengte van 20 meter weggespoeld. Het zwampwater stroomde de landbouwgebieden binnen. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de Stichting Machinale Landbouw (SML) ingeschakeld om de dambreuk te herstellen. Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin heeft zich vandaag ter plekke georiënteerd. De breuk is hersteld. LVV is bezig om zwakke plekken te lokaliseren en die ook te laten herstellen door SML. Dambreuk Coronie hersteld door SML.

En dan weer een jaar later, 11 november 2017, heeft vicepresident (vp) Ashwin Adhin tijdens een werkbezoek aan Coronie voorstellen gedaan over de waterkerende dam en de afvoer van overtollig water: Adhin laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat aan de oostzijde een overlaatklep voor de verdere verwerking van het water komt. Op plekken waar er verzakkingen zijn, zal de dam verhoogd en verbreed worden waarbij de afvoer van het water gereguleerd wordt via kleppen. Er wordt ook een onderzoek ingesteld waarbij bij de dijk een dusdanig systeem wordt gehanteerd waardoor de vegetatie in de omgeving de gelegenheid krijgt zich te herstellen. De bewindsman geeft aan dat voor waterbeheer, onderhoud en monitoring essentieel zijn. Deze plannen zullen de basis vormen voor komende projecten die de regering wenst uit te voeren voor de verdere ontwikkeling van Coronie.

Vervolgens bracht Bouterse het weekend van 19 /20 februari 2018 samen met vp Adhin door in Coronie, i.v.m. het verrichten van de ceremoniële handelingen die horen bij de oplevering van de zeedijk in Coronie.  Maar Bouterse had het bij aankomst te druk met het paaien van politieke sprinkhanen die NDP-er wilden worden. Daarom stuurde hij zondag vicepresident Ashwin Adhin om de ceremoniële handelingen te verrichten bij de oplevering van de dijk in Coronie.  Adhin zei bij die gelegenheid:  De president wil een waterschap, we willen dat er meer zoet water stroomt. Dat komt de Coroniaan, maar ook het milieu ten goede.” De overheid wil de zwampkerende dam die verder in Coronie ligt, aanpakken om zodoende “meer zoet water te laten stromen”. Het zoet water dat buiten de dijk geloosd wordt, en met het zoute zeewater ‘brak water’ wordt, kan de mangroveaanplant helpen aangroeien. De mangrove is niet alleen een broedkamer voor vissen en garnalen maar is ook een plek waar bepaalde dieren het beste kunnen gedijen.

Het zoetwater stroomt anno 2020 nog steeds niet als beoogd. Integendeel is de instroom van zoutwater toegenomen, die landbouwgronden verzilt. Trouwens, de plannen voor een waterschap waren reeds onder ex-dc Sijlbing actueel, toen hij bezig was met het heractiveren van Stichting Agrarisch Ontwikkeling Coronie (SAOC).

Het plan was toen om de agrarische sector weer een boost te geven door SAOC operationeel te krijgen. Deze organisatie zou haar focus leggen op het maken van onder andere een bedrijfs-/ businessplan, aanschaf of huur van benodigde productiemiddelen en managementondersteuning. Dit is dezelfde onzin als met alle andere projecten, waaronder het Aloë Vera project.  De SAOC is nooit operationeel geworden. Het bestaat nog steeds alleen in naam.  De locatie ziet er verwaarloosd uit. De ondernemer Tjon A Loi gebruikt een klein gedeelte van een loods waarin zaaizaad en meststoffen worden opgeslagen. Voordat kan worden gesproken over een waterschap zal de overheid eerst moeten zorgen voor een goede waterinfrastructuur, die vervolgens door een waterschap in stand wordt gehouden.

Op 4 april 2020 was het weer raak, de dam had het weer begeven. LVV-ressortleider Dors: ‘Regering moet geld vrijmaken voor herstel dambreuk’ 16/04/2020  Dagblad De Ware Tijd constateert: Boeren in Coronie willen een structurele aanpak van de breuk in de waterkerende dam in het zuiden van hun district. Ongeveer duizend hectare grond vanaf plantage John tot Burnside, wordt als gevolg van de aanhoudende problemen niet benut.

Sonny Dors, waarnemend ressortleider van LVV in Coronie bevestigt in DWT het probleem: “Het gaat om een oude breuk te Burnside die vorig jaar werd hersteld, maar door de ondeskundige aanpak van de aannemer heeft de dam het in december weer begeven”, zegt Blankendal, voorzitter van Coöperatie Coroniaanse Boeren.

Kenneth Panka, bestuurslid van de coöperatie, zegt dat de aannemer naast de damwand heeft gegraven om de breuk te herstellen “en dat kan niet.” (…)  Ook een verouderd machinepark heeft een belangrijke rol gespeeld dat de Coronianen vandaag geen rijst meer planten. Anderhalf jaar terug heeft Panka gesproken met een regeringsdelegatie over de herstart van de rijstverbouw in zijn district. Panka zegt hierover: Toen al proefde ik dat men het niet meende met de rijstsector in Coronie.”

In een ander bericht van 4 april 2020 in DWT Zoutwater tast landbouwgebieden Coronie aan, is te lezen: Landbouwgebieden in het Coppenamegebied in Coronie zijn recentelijk aangetast door zoutwater. “Het gaat om kostbare grond die verzilt is geraakt waarop wij niet meer kunnen produceren”, zegt DNA-lid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte: (…). Toen hij dit probleem in het parlement besprak, is hem het zwijgen opgelegd door fungerend voorzitter Melvin Bouva, die zei dat zijn spreektijd om was. Gonsalves Jardin de Ponte vraagt de overheid om ervoor te zorgen dat het water uit de Coroniezwamp naar de plantages wordt geleid waardoor de mensen hun landbouwactiviteiten kunnen voortzetten. (….) De vraag die Jardin de Ponte bezighoudt, is of Coronie de rijstbouw weer zal oppakken of zich volledig op veeteelt zal toeleggen. De parlementariër denkt dat voor veeteelt zal worden gekozen omdat de waterkerende dam in het zuiden geen garantie biedt voor rijstbouw. 

Wat de heer Gonsalves hierboven aangaf dat hem in DNA is overkomen, is typerend voor hoe sinds mensenheugenis wordt omgegaan met DNA-vertegenwoordigers uit Coronie. Niet alleen in DNA gebeurt dit, maar ook binnen de eigen politieke partij worden vertegenwoordigers uit Coronie niet voor vol aangezien en aan banden gelegd, als ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun zegje zouden willen doen in Pers of DNA. Dat is een van de redenen waarom ik vind dat Coronianen een eigen landelijke politieke partij moeten beginnen.

Momenteel zit de NDP weer te stoken tussen Coronianen. Het is deze aloude verdeel-en-heers-politiek die maakt dat  Coronianen niet met elkaar kunnen samenwerken. In plaats van dat ze zich laten leiden door het belang van het district, lopen ze aan de leiband van hun bazen in Paramaribo.

In de Ware Tijd van 2 juli 2020 viel te lezen: Door aanhoudende regen ontstaat wateroverlast in landbouwgebieden in Coronie waardoor de rijstarealen niet bewerkt en daarom niet kunnen worden ingezaaid. Hierdoor kan de beoogde inzaai van vijfhonderd hectare in dit hoofdseizoen van rijstbedrijf Tjon A Loi niet worden ingezaaid zegt bedrijfsleider André Mora. Volgens hem is de situatie in de Coroniezwamp in het zuiden ook zorgelijk. “Bij elke grote regentijd oefent het zwampwater een enorme druk uit op de dam. Ook is er weleens een dambreuk ontstaan, waardoor landbouwgebied onder water loopt.”

Mora is niet te spreken dat de waterkerende dam niet wordt gecontroleerd. “Men weet niet wat de conditie is.” Ewald Blankendal, voorzitter van de Coöperatie Coroniaanse Boeren, bekritiseert het achterstallige onderhoud van de afvoerleidingen die het overtollige water in het zuiden van Coronie moeten afvoeren naar zee. Hij hoopt dat de districtscommissaris zal ingrijpen en dat de pompen weer optimaal worden ingezet waardoor boeren alsnog kunnen inzaaien. 

Hierboven heeft u kunnen lezen hoe vaak op regeringsniveau en door dc’n lippendienst is verleend aan goed waterbeheer in Coronie, terwijl een goed waterbeheer de basis is voor een goede ontwikkeling in Coronie.  Maar het bleef allemaal beperkt tot mooie praatjes van bestuurders.  Herstel van dambreuken zijn een bron van zelfverrijking omdat gebruik gemaakt wordt van particuliere aannemers. Het is algemeen bekend dat het gunnen van dergelijke werken en werkzaamheden gepaard gaan met steekpenningen en vriendjespolitiek. Daarom zijn er dan ook altijd genoeg mensen die er geen belang bij hebben dat het probleem structureel wordt opgelost. Net zoals geld moet rollen om nuttig te zijn, zo moet het zoetwater in Coronie ook stromen om nuttig te zijn. Men kent de oplossing, maar men wilt er gewoonweg niet aan. Ik wil nu zien of de nieuwe regering een einde maakt aan het pappen en nathouden of dat zij hiermee doorgaat omdat daar geld mee te verdienen is. Ik hoop in ieder geval niet dat ook hier geldt: sem k’ka nyun frey (zelfde stront, nieuwe vliegen), zoals een columnist van dagblad De Ware Tijd onlangs opmerkte toen hij schreef over de nieuwe regering.

 Drie Plaatsvervangend districtscommissarissen in anderhalf jaar tijd.

Dc Ramdhani, de opvolger van Sijlbing, werd rond 9 juni 2016 ter beschikking gesteld van de minister van R.O, daarna nooit meer wat over hem gehoord.  Zijn post werd sindsdien waargenomen door dc Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie.

Binnen een maand na zijn aantreden als plaatsvervangend dc in Coronie, kreeg Joeloemsingh het aan de stok met een deel van het personeel van commissariaat. De NPS vroeg president Bouterse op te treden tegen Joeloemsingh. Joeloemsingh werd daarna stilletjes opgevolgd door iemand met Coroniaanse roots, Remy Polack.

Op 1 juni 2017 had Coronie nog steeds geen vaste dc. Toenmalig dc, Polack, liet zich bij de indiening van de districtsbegroting bij minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, op 31 mei 2017, vertegenwoordigen door de ondervoorzitter van de districtsraad, Martin Zunder. Bij die gelegenheid benadrukte Zunder de noodzaak van een vaste dc voor het district.

Dikan zei toen dat nagenoeg alle administratieve zaken al waren afgehandeld. “Heel binnenkort krijgt u wel een dc”, zei Dikan. Dagblad Suriname tipte toen Remi Tarnadi als nieuwe dc van Coronie.  Onvoorstelbaar dat Coronie daarna geruisloos een nieuwe plaatsvervangend dc kreeg in de persoon van Mike Nerkust, toenmalig dc van Paramaribo Noordoost.

Daarna heeft het nog tot 6 december 2017, een half jaar, geduurd voordat de nieuwe vaste dc voor Coronie, Tarnadi, aan de slag kon. Hij had zijn plek in DNA afgestaan aan de nummer 2 op de verkiezingslijst van de NDP, Joan Wielzen. Anton Paal (PALU) had een jaar eerder hetzelfde gedaan ten gunste van Cleon Gonsalves Jardin da Ponte. Tarnadi kan eindelijk aan de slag als dc van Coronie.

Een dc behoort, net zoals een burgemeester, een constante factor in een district te zijn. Het is daarom jammer dat de functie van dc niet wordt ingevuld met een goed opgeleide ambtelijk jurist, gespecialiseerd in het bestuursrecht, die loyaal meewerkt aan het door de politiek vastgestelde beleid zonder dat zijn eigen politieke voorkeur hem/haar hierin belemmert. Dit zou de kwaliteit van het openbaar bestuur ten goede komen. Thans is de functie volledig gepolitiseerd.  Jan komt, Piet gaat. Alle – in bestuurlijk opzicht – redelijk opgeleide dc’s zijn thans vervangen. Als dit de norm wordt zal de kwaliteit van het bestuur alleen maar afnemen. Suriname is gewoon niet rijp genoeg voor deze vorm van decentralisatie die jaren geleden werd neergekwakt in het politieke systeem. Mensen nemen zitting in DR en RR-raden, niet uit idealisme of om politieke doeleinden voor hun district of ressort te bereiken. In de meeste gevallen gaat het uitsluitend om de financiële vergoeding die eraan verbonden is.

Lofzangen over de groeipotenties van Coronie de afgelopen 5 jaar

Een jaar voor de verkiezingen van 2015, 10 mei 2014, zei LVV-minister Soeresh Algoe in DNA: Voor het Coppenamegebied in Jenny is er nu een vergevorderde studie voor de aanleg van een Small Scale Farmersproject voor de teelt van organische kersen in combinatie met aquacultuur, stelde minister Algoe in het parlement. Andere mogelijkheden voor fruit voor het district zijn in een beginfase van studie. Granaatappel is één van de geselecteerde fruitsoorten. Met de steun van de overheid en financiering uit het Petro Caribe Fonds zal een ondernemer het project voor Aloë Vera (US$ 1.680.000), Acaί (Podosiri) en Noni uitvoeren. In Coronie komt door de aanleg van de zeewerende dijk een groot areaal vrij. Er zijn studies uitgevoerd voor de aanleg van moderne kokosplantages en bevordering van groententeelt op een significante schaal in kassen. De potentie voor de ontwikkeling van de kokosindustrie is ook aangegeven in een studie die de EU begin vorig jaar heeft gefinancierd, deelde de LVV-bewindsman mee.

Ik ben niet in staat vast te stellen wat er van die projecten terecht is gekomen, maar met 100% zekerheid durf ik wel te stellen dat de US$ 1.680.000 niet in Coronie is besteed, en al helemaal niet aan Acaί (Podosiri) en Noni. Dat boeven en oplichters met dit project bezig waren, zoals met het cassaveproject in Para, had ik ruimschoots vooruit voorspeld. Dit was  nadat zij hun fisti prodo hadden gehouden in het commissariaat van Coronie zonder de bevolking erbij te betrekken.  En mijn voorspelling is uitgekomen.

In Times of Suriname van 15 februari 2016 lees ik: “de districtscommissaris (dc) van Coronie Aroenkoemar Ramdhani zegt dat Coronie potentie heeft als het gaat om toerisme en de agrarische sector. De dc wil ecotoerisme, birdwatching en een mangrovepark tot ontwikkeling brengen”.  Nu snap ik wat hij bedoelde met voortzetten van het beleid van zijn voorganger Sijlbing: luchtkastelen bouwen.

Dit is typerend voor alle dc’s van Coronie in de afgelopen 10 jaar. Ze oefenen in Coronie 12 ambachten uit en veroorzaken 13 ongelukken.  Zodra ze de aandacht willen afleiden van hun mislukkingen in de agrarische sector en de infrastructuur, verlenen zij lippendienst aan de potentie van Coronie als toeristische attractie. Tarnadi over wie ik nog kom te spreken zou als dc daarin ook niet achterblijven.

LVV-Coronie moet elke maand 1.000 kokosplantjes aanmaken 10 juni 2019 . Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens een werkbezoek op zondag 10 juni 2019 in Coronie benadrukt: dat er duidelijke doelen gesteld moeten worden. De bewindsman ziet graag dat op korte termijn wordt overgegaan tot de aanmaak van kokosplantjes voor het opvoeren van de kokosproductie. De minister deed een oproep aan zijn medewerkers in Coronie om maandelijks 1000 kokosplantjes aan te maken. Hij benadrukte dat het district een enorme potentie biedt in de bijenteelt, rijstteelt en veeteeltsector. (…) Nu wordt in het district slechts vijfhonderd hectare van de vierduizend hectare beschikbare rijstareaal beplant. Dit komt volgens de Coroniaanse boeren door de problemen met de waterkerende dam en het loslopend vee. Met de twee graafmachines van Suriname Zwaarmateriaal, die op dit moment in opdracht van president Desi Bouterse in Coronie zijn gestationeerd, is er door de diverse instanties geprobeerd de gaten in deze dam te dichten. Parmessar riep de verschillende diensthoofden op hun personeel te blijven motiveren en continu te trainen voor de taken die van hen worden verwacht.  

Ik heb nooit begrepen wat Parmessar bedoelt met de aanmaak van 1000 kokosplantjes per maand. Je zou nog denken dat je die kokosnoten gewoon in de grond hoeft te stoppen en je binnen een maand kokosplantjes ziet ontstaan. Dat is niet waar. Bovendien weet ik niet waar men maandelijks die 1000 kokosnoten hiervoor vandaan zou halen.

Districtscommissaris Remi Tarnadi

Net zoals Harrold Sijlbing in de eerste vijf jaar van de PALU/MC-regering (2010-2015) de langst dienende dc was in Coronie, zo was Tarnadi dit in de afgelopen 5 jaar. Daarom wordt bij hem stilgestaan, zoals het in deel 1/2 het geval is geweest is m.b.t. Harrold Sijlbing.

In een artikel in United News van 15 september 2017, getiteld:  AANKOMENDE BURGERVADER CORONIE DROOMT GROOT doet Tarnadi zijn plannen als toekomstige dc van Coronie uit de doeken:  Agrarische ontwikkeling en bijenteelt zouden de speerpunt van zijn beleid worden.

Tijdens de installatieceremonie van Tarnadi als nieuwe dc van Coronie (6 december 2017) zei de toenmalig president Bouterse: “dat er enorme perspectieven voor Coronie zijn en dat de regering heel wat in petto heeft voor Coronie”. Maar hij zei niet wat. Dit zou bij een andere gelegenheid worden besproken. Verder zei Bouterse: “er is veel te doen in het district”. Tarnadi zei toen de uitdaging aan te gaan: “samen met de gemeenschap zal het lukken om het district tot grotere hoogten te brengen”. Tarnadi kan eindelijk aan de slag als dc van Coronie

Het eerste wat de heer Tarnadi als nieuwe dc van Coronie deed was inventariseren wat de noden zijn van verschillende belangengroepen, terwijl de man daar geboren en getogen is en bijna zijn hele leven al in Coronie woont. Op 21 december 2017 consulteerde hij o.a. de imkers van Coronie. Ze waren op zoek naar een stuk terrein voor het plaatsen van hun bijenkasten. Tarnadi zei toen dat hij zo gauw mogelijk naar oplossingsmodellen zou zoeken . Dc Tarnadi bespreekt knelpunten met actoren Bij het lezen van dit curieuze bericht over gebrek aan ruimte voor bijenkasten, schoot ik toch even in een onbedaarlijke lach. Immers, al maanden daarvoor stelde ik het feit aan de kaak dat een deel van het LVV-terrein te Soemboredjo dat o.a. bestemd was voor bijenkasten, was uitgegeven aan de coördinator LVV Coronie voor het bouwen van een woonhuis, terwijl hij geen woonruimtegebrek had, maar kennelijk op een prominente locatie wilde wonen. Deze man is zwager van de heer Tarnadi. Deze zwager, coördinator LVV Sjaak Khodabaks, ondermijnde hiermee zijn eigen dienst. Kennelijk wist hij toen reeds dat hij kort nadien andere functie toebedeeld zou krijgen: landelijke coördinator bijenteelt Suriname. En daarna blijkt dat imkers ruimte te kort komen om hun bijenkasten te stallen. De locatie waar het om gaat bevindt zich precies achter het centrum voor bijenteelt in Coronie (Oni Masanga): hoek Cocoslaan/Tata Colinstraat.

Ook in de kokoscultuur zou nieuw leven worden geblazen. Districtscommissaris Remy Tarnadi van Coronie, geeft aan verheugd te zijn met dit bijzonder project. Door het regionale kokosproject kan de kokoscultuur die door de jaren heen een enorme achteruitgang heeft gekend, weer tot ontwikkeling worden gebracht.  Daar kwam ook niets van terecht. Starnieuws 3 feb. 2018: Cardi gaat kokosproject starten in Coronie.

Reeds in 2013, onder dc Sijlbing, was sprake van dat 600 hectare kokos zou worden gerealiseerd. Sijlbing zei toen: “Wij hebben plannen om de rehabilitatie en de verjonging van de kokosaanplant aan te pakken in Coronie en het district te maken tot het kokoscentrum in het Caribisch Gebied”. (Coronie krijgt 600 hectare aan kokosaanplant). Dit project dat onder leiding stond van diezelfde Sjaak Khodabaks als coördinator LVV  Coronie, werd plotseling versnipperd tot een landelijk project, intussen maakte hij snoepreisjes  door het Caraibisch gebied in naam van de ontwikkeling van de kokoscultuur in Coronie. Als je de mislukkingen in Coronie die aan deze man worden toegeschreven zou opsommen, zou je er meer dan een dagtaak aan hebben.

Rijstsector in Coronie nieuw leven ingeblazen 1 Nov 2018   In het district Coronie is maandag ruim 40 hectare padie geoogst. Hiermee heeft de rijstsector in het district een extra stimulans gehad. “Een mijlpaal”, zegt districtscommissaris Remie Tarnadie. Volgens Tarnadie is het mogelijk om volgens het concept van Public Private Partnership (PPP), veel voor het district te doen. Hij voorziet onder meer veel spin-off effecten voor het gebied.

Rijstsector Coronie geen opgegeven zaak 30/05/2019“De rijstteelt is niet gestopt. In tegendeel heeft men laatst veertig hectare afgeoogst en maakt men zich klaar om opnieuw in te zaaien”, zegt districtscommissaris Remy Tarnadie van Coronie. De Ware Tijd heeft eerder deze week van een bron in het district vernomen dat het niet goed gaat met de rijstsector. Er zou sprake zijn van een slechte oogst en is er geen geld om door te gaan”.   (….) De burgervader is daarom blij met de huidige ontwikkeling in de sector en stelt dat de Coronianen gestimuleerd worden om aan landbouw te doen. “De regering heeft ter stimulans twee graafmachines ter beschikking gesteld voor personen die willen planten. De machines kunnen worden ingezet voor ontsluitingswerkzaamheden. Daarnaast is er een groep imkers die gestimuleerd wordt om actief bezig te zijn.

Ik weet niet wat Tarnadi bedoelt met “men”. De NDP-topper Graanoogst valt in ieder geval hieronder. Wat deze one hit wonder oogst Coronie zelf heeft opgeleverd heeft Tarnadi niet verteld. Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat de bovengenoemde twee graafmachines kort na de parlementsverkiezingen van 25 mei 2020 zijn weggehaald uit Coronie, in weerwil van het feit dat de NDP beide zetels uit Coronie binnenhaalde. De Coronianen kregen dus stank voor dank van de NDP-regering.

Coronie moet toerisme zelf ontwikkelen dwt 29/06/2019 De toerismesector in Coronie moet worden gestimuleerd. Er is potentie, maar die wordt nog niet volledig benut. Districtscommissaris Remy Tarnadie pleit voor bevordering en ontwikkeling van het toerisme, waarbij de Coronianen zelf het voortouw nemen. “Coronie is een plek met veel bezienswaardigheden”, stelt hij.

Wanneer een dc van Coronie begint te oreren over de potentie van Coronie als toeristische attractie dan kun je er geld op zetten dat hij op dat moment al zijn kruit heeft verschoten en alle andere ontwikkelingsmogelijkheden zijn uitgeput; en dat er ook geen geld meer komt uit Paramaribo voor andere ontwikkelingsprojecten.  Tarnadi zegt dat de Coronianen het voortouw moeten nemen. Wat heb je aan toerismeontwikkeling als er weinig of geen logeermogelijkheden in het district aanwezig zijn. Het is de overheid die de gunstige voorwaarden voor toerismeontwikkeling moet scheppen, te beginnen met het in ere herstellen van het logeergebouw. Onbeschrijfelijk zoals het in de afgelopen 10 jaar is toegegaan met het gebruik van het logeergebouw.

De heer Tarnadi moet bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen wat hij in de afgelopen 10 jaar voor zijn district heeft betekend. En wat hij de komende vijf jaar voor zijn district kan betekenen anders dan zich te laten gebruiken door mensen uit Paramaribo om de boel in Coronie op te jutten en de verdeeldheid in stand te houden. Dat hij een ras opportunist is, bleek uit het feit dat toen het hem kennelijk  duidelijk werd dat zijn partij, de NDP, in de oppositiebanken zou belanden en hij als NDP-dc op de schopstoel zou belanden, hij hals over kop, out of the blue, zijn functie als dc van Coronie opgaf en zich opnieuw kandidaat stelde voor DNA. Tarnadi dc af om weer een gooi te doen naar DNA-zetel. 

Dat het allemaal boeven zijn die geen hart hebben voor Coronie blijkt ook uit de geschiedenis de graafmachine die MNO-Vervat aan de Coroniaanse gemeenschap had geschonken vanwege de geschiktheid daarvan om specifieke problemen in Coronie aan te pakken. Ik lees in dagblad De Ware Tijd: Coronie wil graafmachine terug dwt 2 mei 2020 : Coronie wil zijn ‘lange boom’-graafmachine terug. Deze was geschonken door het Nederlandse bedrijf MNO Vervat, na beëindiging van werkzaamheden in het district. De machine is begin maart naar Paramaribo overgebracht en staat onder beheer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). (…)  “Wij willen de machine terug, omdat er veel infrastructurele werken uitgevoerd moeten worden in ons district”, stelt Maikel Winter, lijsttrekker van de NPS in Coronie. “Ze zal ook ingezet worden om de breuk in de waterkerende dam te helpen dichten.” Volgens Winter is niet bekend waar de machine is en in welke conditie die verkeert.

Naar ik heb vernomen is de graafmachine uiteindelijk toch terugbezorgd in Coronie. Als er niet aan de bel was getrokken vraag ik mij af of deze graafmachine terug zou zijn gekomen in Coronie of dat het door die boeven zou worden doorverkocht aan een particulier die daarna overheidsopdrachten in de wacht zou slepen om de lozingen in Coronie te onderhouden. En geloof mij: de meeste Coronianen zouden van zo’n grove diefstal niet wakker hebben gelegen, omdat ze meer gewend zijn.

De nieuwe dc van Coronie Maikel Winter

In DWT van 2 september 2020 wordt het volgende uit zijn mond opgetekend: “We moeten Coronie naar grotere hoogte helpen brengen en zullen daarbij eenieder betrekken.”. Dit was wellicht een signaal bestemd voor de volksvertegenwoordigers van de NDP, Wielzen en Tarnadi, om zich daarvoor open te stellen.  Het zou daarom stom zijn als deze volksvertegenwoordigers zich voor het karretje van de NDP zouden laten spannen om onrust te zaaien in Coronie.

Tarnadi, beloofde bij zijn aantreden als dc van Coronie hetzelfde als Winter: “samen met de gemeenschap zal het lukken om het district tot grotere hoogten te brengen”.  Beide bestuurders hadden beter kunnen spreken over: “samen kruipen uit het diepe dal waarin Coronie is teruggeworpen”, want hoogten heeft Coronie de afgelopen 10 jaren beslist niet gekend: slechts armoede en treurnis in een diep dal.

De nieuwe dc, Winter, zegt voorts: “We willen de hele waterhuishouding binnen Coronie ter hand te nemen.” De burgervader heeft ook plannen om andere sectoren te ontwikkelen zoals toerisme, veeteelt en visserij. De dc heeft enkele touroperators gevraagd toeristen te brengen naar Coronie. In dat kader wijst hij naar de zeedijk die veel potentie heeft voor de ontwikkeling van het toerisme.         

Ik hoop dat deze nieuwe dc kan leren van de fouten van zijn voorgangers, zodat ik hem over 5 jaar niet hoef toe te voegen aan zijn voorgangers die slechts volstonden met lippendienst te verlenen aan de potentie en ontwikkeling van Coronie en uiteindelijk toch uitkwamen op het roemen van de potentie van Coronie als toeristische attractie.

 Conclusie

In de afgelopen 5 jaar is door de bestuurders van de NDP uitsluitend gesproken over de ontwikkeling van Coronie. Echter is niets essentieels tot stand gebracht, dat zou kunnen worden omschreven als een positieve ontwikkeling. De huizenbouw op Soemboredjoe werd 10 jaar geleden overgenomen van de regering Venetiaan en daarna als eigen project gepresenteerd (fisti prodo).  Een deel van het geld dat bestemd was voor de dijkbouw in Coronie werd weggekaapt, waardoor Coronie met een versoberde dijkbouw genoegen moest nemen. Tot op heden dringt het zoutwater binnen in landbouwgebieden. Dat was niet de bedoeling. Vanuit het zuiden is om de haverklap sprake van een dambreuk.  Steeds wordt gesproken over de noodzaak van een structurele oplossing, maar die blijft achterwege omdat damherstelprojecten voordelig zijn voor steekpenninglustige bestuurders en opdrachtzoekende ondernemers.  Het kokosareaal zou worden gerevitaliseerd. Coronie zou 600 ha. kokosareaal, een Aloë Veraproject en nog veel meer krijgen. Oplichters en boeven gingen steeds weer met het geld vandoor. Als sprake was van een project voor Coronie, dan lag ergens buitenlandse subsidie klaar, die uiteindelijk in zakken van politici en hun handlangers zou verdwijnen. Ik begrijp niet dat de heer Tarnadi in Coronie blijft wonen. De heer Paal zei voor de verkiezingen van 2015: hoe kan ik de mensen nog onder ogen komen als beloften niet worden ingelost. Paal woont ook niet in Coronie, al staat hij daar misschien nog ingeschreven.  Ik begrijp ook niet dat Tarnadi en Paal zich niet schamen: hun falen als vertegenwoordigers van Coronie ligt open en bloot op straat.  Als deze beide heren er prijs op stellen, bied ik ze graag publicatieruimte aan, zodat zij als wederwoord hun eigen zegening kunnen tellen en presenteren aan het volk van Coronie. Coronie ging de afgelopen 10 jaar domweg geen stap vooruit. Landelijke politieke partijen hebben gewoon geen respect voor Coronianen.  Ongeacht of het gaat om de NPS, VHP of NDP. Dat is dan ook de reden waarom ik pleit voor een eigen Coroniaanse politieke partij. Of dacht u soms dat ABOP al haar zetels in Marowijne of Brokopondo behaalde?

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.