HERSTART STICHTING AGRARISCHE ONTWIKKELING CORONIE (SAOC) IS EEN MISKRAAM.

Autheur: HAROLD WOLF.

Naar aanleiding van de herstart van Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie (SAOC), wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

De SAOC is een organisatie, die ongeveer 28 jaar geleden werd opgericht ter ondersteuning van de rijstsector in Coronie. Deze organisatie heeft haar glorietijd gekend,  mede door donaties uit het Europees Ontwikkeling Fonds en daarna door wisseling van de wacht binnen het bestuur van SAOC.

Echter, de agrarische infrastructuur is inmiddels bijna helemaal vernietigd.

Een aantal maanden geleden namen enkelen, onder wie de districtscommissaris (dc) van Coronie, dhr. H. Sijlbing, het initiatief voor een herstart van de SAOC.

Het pijnlijke hiervan is, dat de beide gevestigde boerenorganisaties van Coronie evenals de Coroniaanse samenleving in het algemeen,  tot op heden hierin niet zijn gekend. De samenleving is er dus nog steeds  niet van op de hoogte of er nieuwe doelstellingen of de oude worden nagestreefd door SAOC.

De landbouwinfrastructuur is als gevolg van slecht onderhoud niet meer geschikt voor rijstbouw. Het is daarom de vraag of SAOC het paard niet achter de wagen spant.

De waterkerende dam, de naam zegt het al, die het zwampwater zou moeten tegenhouden ter bescherming van rijstarealen, verkeert in deplorabele staat.

Dit houdt in dat de rijstsector weer wateroverlast zal ondervinden als gevolg damdoorbraken indien er weer een niet goed voorbereide start zou plaatsvinden.

Trouwens, de waterschade die de Coroniaanse boeren in het verleden hebben geleden, is nooit vergoed, terwijl diezelfde schade in Nickerie wél wordt vergoed.

De SAOC heeft in het zuiden van Coronie een groot terrein in beheer,waar een groot aantal koeien illegaal grazen.Verder zijn er nog de oude type Bruynzeelwoningen aanwezig, die in de  periode van teruggang van de SAOC aan landsdienaren voor onbepaalde tijd ter beschikking waren gesteld. .In de maand oktober van dit jaar, werden deze bewoners door dc Sijlbing, tevens secretaris van de SAOC, aangezegd de woningen te ontruimen per ingaande 1 januari 2014, derhalve binnen drie maanden.

Verwarrend is wel, dat deze  bewoners zich moesten melden op het Commissariaat om die aanzegging aan te horen. Ik vraag mij dus af van wie de aanzegging afkomstig is: van de dc qualitate qua, of van de heer Sijlbing als secretaris van de SAOC. De burgervader die zijn onderdanen in zulke situaties, juist zou moeten ondersteunen, maakt zich thans dus schuldig aan belangenverstrengeling door afhankelijk van het belang dat er speelt  2 verschillende petten op te zetten. Aan wie moeten deze bewoners om hulp vragen?  De bewoners zouden het m.i. gewoon op een gerechtelijke ontruiming moeten laten aankomen, door te weigeren de woningen vrijwillig te ontruimen. Dan zal de aap uit de mouw komen en de rechten van de bewoners duidelijk uit de verf komen.

De minister van LVV,heeft zijn goedkeuring gegeven aan de herstart van SAOC, maar ik vraag mij af of hij op de hoogte is van de toestand van de Agrarische Sector in Coronie en van  het disfunctioneren van de afdeling LVV Coronie. De afdeling LVV Coronie is verantwoordelijk voor de land- en tuinbouw, maar het is algemeen bekend dat dit gebied totaal niet van structuur is voorzien of anders gezegd verwaarloosd is.

Wanneer de minister van LVV en zijn staf en ook hun voorgangers het distrikt Coronie serieus hadden genomen, zou Coronie thans een beter agrarisch beeld laten zien en met redelijke productiviteit.

Om Coronie weer tot ontwikkeling te brengen, zal de overheid dus zwaar moeten investeren in de agrarische sector, maar bovenal zal eerst de infrastructuur weer gezond gemaakt moeten worden, anders wordt het paard achter de wagen gespannen. En dit laatste lijkt te zullen gaan beuren. Dit roept bij mij als burger dan ook de vraag op: WIE HOUDT WIE VOOR  GEK?

Vorige regeringen hebben het overigens ook laten afweten, maar deze regering gaf reeds voor de verkiezingen van 2010, als politieke groep, blijk van het roer te zullen omgooien en Coronie vooruit te zullen helpen. Tot op heden is dat echter niet gebeurd. Moeten wij Coroniaaanse burgers dan vertrouwen hebben in een politiek getinte SAOC? Ik denk dat wij ons meer moeten richten op kwaliteit en niet op subtiel politiek opportunisme.

Om terug te komen op de belangenverstrengeling merk ik tot slot nog het volgende op: dit geval waarin de burgervader, de hoogste autoriteit in het district,  zijn ambt verlaagd naar het niveau van secretaris van een organisatie in zijn ambtsgebied, laat zien dat principes en ethiek niet meer tellen, en meer nog, deze belangenverstrengeling  een grote schande betekent voor het ambt van DISTRICTCOMMISSARIS.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.