Coronie Quo Vadis -4-? Coronie waar gaat gij heen?

Mijn eerste column met bovenstaande vraag als titel dateert van 11 november 2012. Daarna volgden in de loop van het jaar nog twee columns met dezelfde titel. Nu ben ik bij column 4, waarin diezelfde vraag opnieuw gesteld wordt, omdat deze vraag zelfs hoofdpunt was tijdens een bezinningsbijeenkomst in Coronie: een gebed zonder end!

In Suriname, tijdens mijn vakantie, zat ik op 7 oktober op het internet een beetje te bladeren door de digitale archieven van De Ware Tijd, om vast te stellen of er recente berichten over Coronie uit die krant aan mijn aandacht waren ontsnapt. Tot mijn verbazing kwam ik in de editie van 2 september 2013 een bericht tegen over een Coronimandey op 13 oktober 2013.

Ik vond het vreemd dat dit krantenbericht aan mijn aandacht was ontsnapt, omdat ik bijna elke dag op zoek ga naar het actuele nieuws over Coronie. Ik heb na het lezen van het krantenbericht, nog even gekeken op Facebook om vast te stellen of het Burgerinformatiecentrum van Coronie (BIC), iets over die Coronimandey had opgenomen, dat ook aan mijn aandacht was ontsnapt. Dat was niet het geval.

Ik heb toen meteen contact opgenomen met één van de initiatiefnemers, de dichter/schrijver Sombra. Hij heeft mij toen thuis bij hem ontvangen en mij de bedoeling uitgelegd: Coronianen buiten Coronie zouden in Coronie met de mensen daar brainstormen over de stilstand in Coronie. Er zouden bussen beschikbaar zijn voor mensen die vanuit de stad meewilden naar Coronie. Voor mij was van essentieel belang dat het uitgangspunt van de bijeenkomst was, de erkenning dat er in Coronie sprake is van stilstand. Hiermee immers werd mijn eigen overtuiging bevestigd dat Coronie helemaal niet on the move is.

Voorts kwam tijdens het gesprek met Sombra naar voren dat dc Sijlbing de vergaderruimte van het commissariaat ter beschikking had gesteld als plaats van de bijeenkomst, maar dat de dc zelf niet aanwezig zou zijn bij die bijeenkomst. De Coronianen zouden dan vrij uit hun mening kunnen geven. Ik vroeg me toen wel af hoe dan terugkoppeling naar het bevoegde gezag tot stand zou komen.

impressie 1bHet bevreemdde mij dat er ook na de toegezegde medewerking van de dc, niets en dan ook niets over Coronimandey te lezen was op BIC/Facebook. Immers het BIC neemt alle grote en kleine berichtjes aangaande gebeurtenissen in Coronie op. Nadat het BIC door mij en nog een ander persoon via FB was geattendeerd op deze omissie, verscheen daar wel een berichtje hierover op 11 oktober 2013, derhalve 2 dagen vóór de geplande bijeenkomst.

Organisatie
Uit het programma, zoals te elfder ure werd gepubliceerd op BIC/Facebook, bleek dat het ging om een bijeenkomst van maximaal 2 uurtjes, waarin van alles en nog wat aan de orde moest komen. Dat is binnen zo’n kort tijdbestek niet te doen! Het viel ook niet mee om speciaal voor die 2 uurtjes helemaal uit Paramaribo te komen op een vroege zondagochtend. Het programma nam namelijk om 9.30 uur een aanvang.
En dan heb ik het nog niet gehad over de zinloze bekeuringen die door de Politie ter hoogte van Ingikondré werden uitgedeeld aan de congresgangers, wegens minimale snelheidsoverschrijdingen. Een bus met passagiers die vanuit de stad naar de bijeenkomst kwam kreeg zelfs een boete van 140 srd. Dit bedrag werd – in de geest van de solidariteit die de voorgenomen bijeenkomst ademde – door de passagiers gezamenlijk opgebracht. De mensen in Coronie wisten slechts over een gerucht dat er iets zou zijn in Coronie, maar niet waar het over zou gaan en wanneer.
Overigens hadden de meeste mensen uit de stad een heel andere verwachting m.b.t. tot deze dag. Men verwachtte namelijk naast bezinning, ook een soort dayfair! Dat was jammer genoeg dus niet het geval.
Leden van de Districtsraad en van ressortraden beweerden niet op de hoogte te zijn van deze bijeenkomst, maar de voorzitter van de DR, de DC, was hiervan wel uitgebreid op de hoogte en heeft zelfs medewerking verleend aan de totstandkoming/organisatie van Coronimandey. De onbekendheid met de bijeenkomst lijkt dus niet evident, te meer omdat in deze kleine gemeenschap alle nieuws gaat als een lopend vuurtje. Het onderzoeken van dergelijke geruchten op juistheid mag van de raadsleden wel worden verwacht. Er waren van bestuurswege twee personen aanwezig die belast waren met de verslaglegging, wellicht ten gerieve van de niet aanwezige dc., want op BIC/Facebook, valt over de bijeenkomst tot op heden niets te lezen. Nog niet eens een link naar het krantenbericht in De Ware Tijd.

Inhoudelijk
Op deze website treft u een bericht aan uit DWT, waarin vanuit die pershoek reeds verslag gedaan is van de bijeenkomst. Daarom ga ik hier slechts in op de die aspecten waar de krant geen melding van maakte.
De leiding van de discussie was in handen van de heer Eric Sinester, iemand die werkzaam is bij het kabinet van de president en affiniteit heeft met Coronie.

impressie 2bEen inspreker had het over het water dat in Coronie doelloos naar de zee wordt geloosd, terwijl de bevolking gebrek heeft aan zoetwater om de landbouw uit te oefenen.
De heer Eric Sinester vergeleek het kokosareaal van Coronie met dat van Aziatische landen als Thailand, Indonesië, enz en concludeerde dat het huidige kokosareaal van geheel Coronie, even groot is als dat van één Aziaat op zijn achtererf. Hij zei voorts in de media gelezen te hebben over de aanleg van 600 ha kokosaanplant in Coronie en daar benieuwd naar was. Hij vertelde de deelnemers dat hij daarom bij aankomst in Coronie op zoek is gegaan naar het gebied waar die 600 ha zouden staan, maar dat niemand in Coronie hem dat kon aanwijzen, en dat hij daarom contact opnam met LVV-Coronie, maar dat ook deze instantie hem die plek niet kon aanwijzen. Dit bevreemdde mij helemaal niet, omdat ook ik twee maanden geleden per mail aan dc Sijlbing diezelfde vraag heb gesteld. De dc heeft tot op heden nimmer hierop gereageerd. Dat deed hij ook niet nadat ik van deze ervaring met hem melding gemaakt had in een column op deze site.

Sombra bepleitte op historische gronden om het boedelsysteem in stand te houden (no prati a gron). Wellicht dat daarom de heer Sinester paradigma’s hanteerde om de mensen voor te houden niet na te denken, maar door te denken; derhalve in de toekomst te kijken. Het in stand houden van het boedelsysteem past daar uiteraard niet in.
De heer Sinester stelde ook voor niet te spreken van de problemen van Coronie, maar van knelpunten omdat je dan – naar zijn oordeel – met voorstellen kunt komen om die knelpunten op te lossen.
Omdat mijn reactie op deze stelling van de heer Sinester – gezien de tijdspanne van de bijeenkomst – de verwarring groter zou maken, besloot ik toen, dat maar achterwege te laten en op deze plek erop in te gaan.

Naar mijn oordeel kun je pas in de fase van uitvoering van beleid spreken van knelpunten en oplossingen hiervoor aandragen.
Wij waren in Coronie bijeen om te praten over de ontwikkelrichting omdat Coronie op een 10-passie/kruispunt, staat zoals Sombra dat in zijn bijdrage formuleerde.
Wij waren er dus niet om te praten over knelpunten (in de uitvoering), maar over de meest gewenste ontwikkelrichting.
Daarom was de vraag om knelpunten op te sommen en oplossingen aan te dragen, dan ook voorbarig. Pas nadat de ontwikkelrichting (agrarisch of toerisme etc ) door het bestuur is vastgesteld en de uitvoering een aanvang neemt kunnen zich daarbij knelpunten voordoen, maar de richting staat dan reeds vast.

Het DNA-lid van Coronie, de heer Tarnadi benadrukte dat Coronie geen goud of bauxiet heeft, maar voldoende mogelijkheden op het gebied van landbouw. Frappant was wel dat niemand het heeft gehad over toerisme als speerpunt van te ontwikkelen beleid, terwijl het juist datgene is, waarop dc Sijlbing zich sinds zijn aantreden op blindstaart, waardoor Coronie geen stap vooruit gaat.

Het andere DNA-lid, Anton Paal, had van de organisatie ook een uitnodiging ontvangen om aan de bijeenkomst deel te nemen. Hij heeft zijn gezicht niet laten zien.

Samenvatting en aanbevelingen
Men kan stellen dat de organisatie in alle opzichten te kort is geschoten.Maar dit is beslist niet als verwijt bedoeld: alle begin is immers moeilijk. Het was bovendien een complex van factoren dat hieraan debet is:
1. allereerst de korte voorbereidingstijd, amper een maand of twee;
2. de informatievoorziening naar de Coroniaanse bevolking toe was niet optimaal. Er waren slechts enkele autochtone Coronianen aanwezig op de bijeenkomst, die zich bovendien passief opstelden;
3. de beschikbaar gestelde faciliteiten (als er veel mensen op af waren gekomen, zou de ruimte te klein zijn geweest, want er zaten bezoekers tot op het balkon dat grenst aan de vergaderruimte;
4. de tijdsduur, 2 uur, van de bijeenkomst in relatie tot gespreksonderwerp (insprekers moesten niet slechts knelpunten in de ontwikkeling van Coronie aandragen, maar ook zelf oplossingen aandragen. Dit was ten enenmale onmogelijk, te meer omdat insprekers zich moesten houden aan de beperkte spreektijd. Dat bovendien dit uitgangspunt als gespreksonderwerp fout was, heb ik hierboven reeds aangetoond;
5. er waren – afgezien van het DNA-lid Tarnadie – geen politieke vertegenwoordigers aanwezig.

Net als het DNA-lid Tarnadie vind ik het initiatief van Sombra cs, lovenswaardig.
Als één schaap over de dam is volgen er meer. De deelnemers verdienen respect omdat ze betrokkenheid getoond hebben. Buiten Coronie wonen enorm veel goedgeschoolde Coronianen. Doordat in Coronie voor deze mensen geen geschikte functies zijn, keren ze dan ook niet terug naar hun geboortedistrict. De Coronianen zijn wat belangenbehartiging betreft dus aangewezen op zichzelf en op de volksvertegenwoordigers. Ik zou de initiatiefnemers willen adviseren dit initiatief uit te bouwen, zodat uiteindelijk een platform ontstaat waarin Coronianen binnen en buiten Coronie samenwerken en dat het platform als spreekbuis fungeert voor de Coronianen in Coronie, wanneer hun belangen op het spel staan. De Coronimandey kan dan als manifestatie jaarlijks terugkeren en elk jaar grootser worden georganiseerd in de vorm van bezinning, stellingname en een dayfair.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.